0 ساعت 0 دقیقه 0 ثانیه
زمان آزمون

آزمون جغرافیا و زمین‌شناسی

جغرافیا

فارسی به انگلیسی

در بافت های فرسوده، با مشكلات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی، شاهد پیامدهایی چون بیكاری، ناپایداری سكونت، کاهش کیفیت زندگی، عقب- افتادگی روند توسعه و خارج سازی ساماندهی آن از نیروهای بازار و ساکنان آن هستیم که به وضوح این مشكلات در اکثر شهرهای بزرگ و تاریخی کشورهای جهان ازجمله شهرهای ایران به چشم می خورد، به طوری که در حال حاضر در کشور ایران بیش از 67 هزار هكتار بافت فرسوده و ناکارآمد با جمعیت بیش از هشت و نیم میلیون نفر در 383 شهر شناسایی شده است. شهر زنجان به عنوان بزرگترین شهر استان زنجان دارای 05 .511 هكتار بافت فرسوده بوده است.
تصویر ژئوپلیتیکی بازتاب گفتمان هایی است که ثابت نیستند، بلکه در طول زمان و در جوامع مختلف متفاوت هستند. درواقع تصویرسازی ژئوپلیتیکی عبارت اس از رقابت قدرت ها بر سر شکل دهی به ادراک و ذهنیت اشخاص، نهادها و بزیگران سیاسی از موقعیت، ویژگی ها و محتوای فضای جغرافیایی براساس منافع مورد نظر خود. نقشی که یک روسی در ساخت هویت بازی میکند، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، در لهستان، گفتمان اصلی جریان سیاسی، روسیه را امپریالیستی، تهاجمی، شرقی و فاسد معرفی کرده است که لهستان را در بیشتر طول تاریخ مدن آن، فریب داده است.
نظم ژئوپلیتیک جهانی پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی دچار سیالیت گشت و تغییر ابعاد از ژئواستراتژی به بعدهای متکی بر اقتصاد و فرهنگ را در دهه‌های پایانی قرن بیستم شاهد بودیم. در این میان نظریه‌های ژئوکالچر والراشتاین و برخورد تمدن‌های هانتینگتن چندان درست ازآب درنیامد تا شاهد شکل‌گیری یک نظم ژئوپلی نومیک در قرن بیست و یکم باشیم که پیشتر از سوی دمکو و رود مفهوم پردازی شده بود. در نظم ژئوپلی نومیک نوین، یک توازن شکننده چندقطبی با محوریت 4 قدرت ایالت متحده آمریکا، چین، روسیه و هند شکل گرفته است و انرژی و بنادر، به همراه کریدورها و مسیرهای ژئوترانزیستی، مولفه های ژئوپلی نومیکی هستند که باعث "ثقل جغرافیایی رقابت قدرتی" در آسیای مرکزی و اوراسیا به عنوان "منطقه هسته" ساختار شده است

انگلیسی به فارسی

This dialectical process of connected and differentiated spaces reshapes the original geographical differences and imbalances ,transforming urban spaces beyond their original spatial extent . Networks and networking in mobile contexts have the potential to reinforce, terminate, or disrupt geospatial differentiation and the spatial structures it produces ,further altering existing socio-spatial disparities. Geospatial differences and socio-spatial unevenness can be partially expressed through the multidimensional concept of “distance”, which may exist in various forms.
Nigeria’s agricultural sector is vulnerable to climate change due to its rain-fed nature and reliance on smallholder farmers, who are often ill-equipped to adapt. Nigeria’s smallholder farmers play a crucial role in food security as they contribute over 70% of the country’s food production, thus, ensuring climate change resilience is a very important way forward. However, climate extreme events resulting from delays in the onset and offset of season, erratic rainfall, frequent droughts, and other weather-related hazards have resulted to reduction in agricultural productivity, food insecurity, and upsurges in poverty, especially among smallholder farming communities.
The Third Pole of the Earth, where includes the Tibetan Plateau and surrounding Himalayas, Hindu Kush, and Tianshan Mountains, is the world’s most important water tower..Due to climate warming, this region has experienced widespread downwasting and the retreat of over 10,000 glaciers over the past three decades. Consequently, the increased melting and exposed depressions have facilitated the development of glacial lakes. From 1990 to 2018, a significant number of new and rapidly expanding glacial lakes have been observed in the Third Pole, with a relative area increase of 15.2%7. Although glacial lakes capture a small portion of the meltwater contributing to sea level rise and have the potential for hydroelectric power development, more research interest has been devoted to the appraisal of dangerous glacial lakes and the analysis of destructive glacial lake outburst floods (GLOFs). When a glacial lake is impacted by external forces, such as snow/ice avalanche, landslide, rockfall, etc., or is destabilized by continuous melting of the underlying buried ice in the moraine dam, it can suddenly release a large volume of water. The resulting flood is rapid and forceful, causes intense erosion along the channel, and is devastating to infrastructure in the GLOF’s path.

زمین‌شناسی

فارسی به انگلیسی

دوران دیرینه‌زیستی (پالئوزوئیک) یا دوران اول، از حدود ۶۰۰ تا ۲۳۰ میلیون سال پیش: در دوره کامبرین به تدریج دریاهائی، مرکز و شمال ایران را پوشانید. در دوره سیلورین این دریاها محدود تر گشته و زمین‌های تازه‌ای از آب بیرون آمدند. در دوره دوونین بار دیگر شمال و مرکز ایران را آب فرا گرفت. در ابتدای دوره کربونیفر دریاها عمیق‌تر شدند و در آن‌ها رسوبات آهکی زیادی بر جای ماند. در دوره پرمین مجدداً پیشروی دریاها آغاز شد و آب دریاها سراسر فلات ایران را پوشانید. نواحی جنوب و جنوب غربی ایران برای اولین بار در شرایط جدیدی قرار گرفت و قسمتی از دریای تتیس تقریبآ تا اواخر دوران سوم در این نواحی با آرامش نسبی باقی ماند.
رخساره های رسوبی که شامل اندازه ذرات، بافت رسوبی، ساختار رسوبی، قطعات فسیلی و رنگ است، یکی از شاخص های مناسب برای شناسایی انواع محیط های رسوبی میباشد. با توجه به نوع و سازنده های رخساره های رسوبی، نهشته های بخش خاوری کاسپین جنوبی به دلیل شرایط اقلیمی و فرایندهای زیستی فراوانی کربنات بیشتری دارند اما رسوبات در بخشهای مرکزی و باختری بیشتر تحت تاثیر فرایندهای تولید رسوبات آواری میباشند. رخساره های رسوبی سطحی بستر دریا یک نشانگر بسیار خوبی برای شناسایی آلایندگی به فلزات سنگین است به طوری که نهشته های کاسپین جنوبی غنی شدگی زیاد نسبت به فلزات آرسنیک و کادمیم و غنیشدگی متوسط به فلزات سرب و روی را نشان میدهد.
تغییر رژیم زمين ساختي حوضه زاگرس از غیرفعال به فعال در بازه زمانی سنومانین پسین – تورونین پیشین که به فعال شدن دوباره گسل های قاعدهای، راندگي )تراستی شدن( و شروع مقدمات تشکیل حوضه پيشبومي )فورلندی( زاگرس انجاميد، منجر به ایجاد ناپیوستگی بزرگی در رأس سازند سروک در نواحی خوزستان و فارس گردید به طوریکه در بخشهایی از زاگرس، مانند منطقه مومبی و موندون در استان کهگیلویه و بویراحمد، افق های بوکسیتی دیده میشود و در فارس ساحلی بخشهای بزرگی از رأس سازند سروک حذف شده است و یا افقهای برشی مابین سازندهای سروک و ایالم دیده شدهاست. در ناحیه لرستان، با در امان ماندن از حوادث پس از تورونین پیشین، شرایط رسوبگذاری به گونهای دیگر دنبال شده و روند رسوبگذاری با تغییر از سیستم کربناته به سیستم تخریبی، به نهشته شدن ردیفی از شیلهای پیریتدار و میان الیههای سنگآهک رسی با ظاهری نرمفرسا به نام سازند سورگاه انجاميده است وتشکیل آن با تغییر مجدد سیستم رسوبگذاری به کربناته و نهشته شدن سازند ایالم به اتمام میرسد .

انگلیسی به فارسی

Investigations at the nearby Page-Ladson site in the Aucilla River indicate that inland water tables fluctuated with late Pleistocene climate oscillations. Substantially cooler and drier conditions during Glacial and Heinrich intervals resulted in reduced freshwater availability for animals and early Paleoamericans. During Modern-analog climate conditions of the last glacial recession, water tables rose to near-modern levels and rivers began flowing again.
Detrital zircons from the Early Triassic Jialingjiang Formation clastic rocks yield multiple age peaks at 979, 856, 392 and 269 Ma, indicating a mixed sediment provenance from the South China Block and Qinling Orogenic Belt. This is the first appearance of the detritus with the Qinling Orogenic Belt affinity in the eastern Sichuan Basin. Detrital zircons from the Middle Triassic Leikoupo Formation clastic rocks yield two centralized age peaks at 447 and ca. 245 Ma. These zircons may mainly be derived from the Qinling Orogenic Belt.
When the conditions of the coal seams in the mine and the spacing between the seams are different, the degree of influence on the mining of the coal seams is also different15. When the coal seam spacing is small to a certain extent, the lower coal seam working face roof is affected by the mining action of the upper coal seam working face, and the integrity of the lower coal seam roof is destroyed. Therefore, from the qualitative point of view of analysis, the biggest characteristic of very close distance mining is that the bearing layer has been affected by the mining action of the lower coal seam when the overall instability has occurred, which leads to the lower coal seam and the upper coal seam mining through the airspace, so whether the overall instability of the bearing layer occurs in the eye of the open cut is taken as the basis for the division of the very close distance mining of the coal seams.