بلاگ لیکو

محلی برای افراد یادگیرنده که به دنبال افزایش سطح دانش خود هستند.

نظام‌های فعلی آموزشی برای مواجهه با چالش‌های امروز ما طراحی نشده‌اند. آن‌ها برای پاسخ‌گویی به نیازهای عصر پیشین شکل گرفته‌اند. اصلاح کافی نیست این نظام‌ها نیازمند تحول‌اند.

مهاجرت

اخبار