0 ساعت 0 دقیقه 0 ثانیه
زمان آزمون

آزمون حقوق

حقوق

فارسی به انگلیسی

متن 1: پس از فوت فرد، اموال او به طور قهری و غیر ارادی داخل در دارایی وراث قرار میگیرد مگر اینکه هر یک از ورثه یا تمامی آنها ترکه را رد کنند.اما اگر وراث می‌خواهند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، در مرحله نخست باید تقاضای گواهی انحصار وراثت کنند (ماده یک قانون تصدیق انحصار وراثت). به این معنا که منحصر بودن آنها در ارث بردن از فرد متوفی و سهم‌الارث هر یک از آنها در دادگاه بررسی و اثبات شود.کارکرد گواهی انحصار وراثت نیز آن است که بدون گواهی انحصار وراثت امکان تصرف حقوقی در اموال متوفی وجود ندارد هر چند که تصرف مادی در صورت رضایت تمامی ورثه ممکن است.به گواهی انحصار وراثت، گواهی حصر ورثه یا گواهی انحصار ورثه یا گواهی حصر وراثت هم گفته می شود.
متن 2: حق «قسم» که به نوعی بیتوته و مضاجعت بین زوجین اشاره دارد، از مهمترین موضوعات در باب حقوق خانواده و خصوصا حقوق زوجه است. رعایت عدالت، ایجاد انس و مودّت و تحکیم خانواده، از مبانی فقهی و اخلاقی تشریع این حق و احکام مرتبط با آن شمرده می‌شود.گرچه ممکن است در وهله ی اول، کاربرد مباحث قَسم، صرفاً در موارد چند همسری و تنها برای زوجه تصوّر شود؛ لیکن با نگاه محقّقانه به موضوع، آشکار می شود که این حق، ریشه در یک حق مشترک انسانی بین زوجین دارد و شناخت مسائل و جنبه های مختلف آن در حل دعاوی حقوقی و شکل گیری صحیح روابط زوجین، مؤثر و ضروری است.
دعوای خلع ید دعوای مالک است علیه متصرف غیر قانونی یا غاصب و یک دعوای مالی محسوب می شود ؛هر چند که در رویه سابق محاکم فقط دعوای خلع ید مالکانه را مالی محسوب می کردند و دعوای خلع ید اگر منشأ آن اختلاف در مالکیت نبود مالی محسوب نمی شد ولی در حال حاضر با فراگیری دفاتر خدمات قضایی و ثبت الکترونیک دادخواست و بیان ادعای حقوقی تمام دعاوی خلع ید مالی محسوب می شوند. دعوای تخلیه ید در واقع ادعای مالک است علیه کسی که شروع تصرفات او با اذن مالک بوده ولی ادامه تصرفات وی بدون رضایت مالک است.متداول ترین دعوای تخلیه ید دعوای مالک ملک استیجاری علیع مستاجر است ولی نباید تخلیه ید را محدود به همین مورد نمود.در فرض اباحه منفعت یا صلح منافع و مواردی از این دست باید دعوای تخلیه ید مطرح شود.

انگلیسی به فارسی

If, within the period of time fixed by the arbitral tribunal, the claimant has failed to communicate his claim without showing sufficient cause for such failure, the arbitral tribunal shall issue an order for the termination of the arbitral proceedings. If, within the period of time fixed by the arbitral tribunal, the respondent has failed to communicate his statement of defence without showing sufficient cause for such failure, the arbitral tribunal shall order that the proceedings continue.
Arbitrators, arbitrators’ assistants and administration personnel shall comply with the Code of Conduct attached to these Rules of Procedure. Each person requested to serve as an arbitrator, arbitrators’ assistant or administration personnel shall receive, at the time of the request, a copy of these Rules of Procedure including the Code of Conduct. Each person requested to serve as an arbitrator shall comply with the “Obligation of Self-Disclosure” in Section IV of the Code of Conduct, prior to his or her confirmation of appointment.
Except to the extent that a person has actual and timely notice of the terms thereof, a person may not in any manner be required to resort to, or be adversely affected by, a matter required to be published in the Federal Register and not so published. For the purpose of this paragraph, matter reasonably available to the class of persons affected thereby is deemed published in the Federal Register when incorporated by reference therein with the approval of the Director of the Federal Register. (2) Each agency, in accordance with published rules, shall make available for public inspection and copying-- (A) final opinions, including concurring and dissenting opinions, as well as orders, made in the adjudication of cases; (B) those statements of policy and interpretations which have been adopted by the agency and are not published in the Federal Register; (C) administrative staff manuals and instructions to staff that affect a member of the public; (D) copies of all records, regardless of form or format, which have been released to any person under paragraph (3) and which, because of the nature of their subject matter, the agency determines have become or are likely to become the subject of subsequent requests for substantially the same records; and (E) a general index of the records referred to under subparagraph (D);