0 ساعت 0 دقیقه 0 ثانیه
زمان آزمون

آزمون روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

روانشناسی

فارسی به انگلیسی

تحولات اقتصاد ی و اجتماعی در کشورهای توسعه یافته از اواخر قرن بیستم به این سو منجر به ظهور مرحله تحولی جدیدی به نام پیشبزرگسالی شده است که با خصوصیات و چالشهای تحولی متمایزی نسبت به نوجوانی مشخص میشود. آرنت برای نخستین بار این دوره تحولی جدید که در بین نوجوانی و بزرگسالی قرار دارد و از حدود 20 سالگی شروع می شود و تقریباً در نزدیکی 30 سالگی خاتمه می یابد را ارائه داد. او به طور خاص بر بازه سنی 1۸ تا 29 سال متمرکز شده و دوره ای جدید به نام »پیش بزرگسالی« با ویژگیهای خاص را تعریف میکند. پیش بزرگسالی با تغییرات عمده در حوزه های شناختی ، هیجانی، جسمانی و اجتماعی مشخص می شود. این تغییرات هم در فرد و هم در بافت او روی میدهد و در نهایت در طول این دوره مسیر تحولی افراد در خالل تعامالت پیوسته، پویا و متقابل با محیط رقم میخورد.
سازش در برگیرنده پذیرش وظایف زناشویی، انعطاف پذیری و ادای وظایف مرتبط با زندگی زناشویی است.. سازش زناشویی به میزان تفاهم و سهیم شدن زوجین در فعالیتها اشاره دارد که با رضایت در زندگی همراه است. سازش زناشویی انطباق سلیقه ها ، شناخت صفات شخصیتی، ایجاد قواعد رفتاری و شکل گیری الگوهای ارتباطی است. از متغیرهای مؤثر بر روابط زوجین، چهار سوارکار نابودگر است. گاتمن معتقد بود عواملی که موجب میشوند هیجان های منفی سرریز کند، چهار رفتار مشکل ساز زوجین است. بر اساس نظر گاتمن پیشبینی هیجا¬¬ن¬ها و واکنش های مشکل¬ساز زن و شوهرها ، نقش مهمی در اصلاح زندگی زناشویی آنها دارد. او میگوید اختلافات بزرگ باعث شکست زندگی زناشویی نمی شوند، بلکه نحوه برخورد با اختلافات است که منجر به جدایی خواهد شد.تجربی مورد آزمایش قرار می گیرد.
از دیدگاه لووینگر من بعد محوری شخصیت است. بُعدی که از نظر وسعت، تنها نسبت به هوش در درجه دوم اهمیت قرار دارد. این مؤلفه، مانند "چارچوب ارجاع" یا "نقشه ای برای درک خود و جهان پیرامونی" عمل می کند. تحول یافتگی من را میتوان با ارزیابی ویژگی هایی مانند فهم ارتباط میان احساسها و فکرهای خود و دیگران، پیچیدگی شناختی، کنترل تکانه و اشتغلات هشیار به سطوحی درجه بندی نمود. در مقیاس 8 درجه ای تحولیافتگیِ منِ لووینگر، نخستین مرحله، تکانشگری و مرحله نهایی، توحیدیافتگی است. در پایین¬ترین مرحله در این نظریه، کودک در سلطه نیازهای فیزیکی و تکانه ها است و برای کنترل آنها وابسته به دیگران است. وابستگی به دیگران رنگ جسمانی دارد و همه چیز در ساده ترین شکل به حالت دوگانه تقسیم میشود. علیت و قوانین در درجه ضعیفی درک میشوند. تنبیه، مستبدانه وتلافی¬جویانه است. به علت نبود توانایی درک دنیای درون، کودک نمیتواند ناراحتی جسمانی را از ناراحتی روانی تمییز دهد. این وضعیت برای کودک خردسال بهنجار است. با نزدیک شدن به سن مدرسه، در صورت طی شدن سیر طبیعی تحول، کودک به مرحله بالانر صعود میکند، اما آنان که از تحول مرحله بالاتر باز می مانند، به عنوان شخصیتهای تکانشی تشخیص داده میشوند. در سیر تحول بهنجار، کودک مراحل دیگر، خودحمایتگری ،هم نوایی ،خودآگاهی، باوجدان بودن ،فردیت یافتگی و خودگردانی را طی می کند تا به مرحله نهایی توحیدیافتگی برسد.

انگلیسی به فارسی

Self-forgiveness has been defined as “a deliberate, volitional process initiated in response to one's own negative feelings in the context of a personally acknowledged self-instigated wrong, that results in ready accountability for said wrong and a fundamental, constructive shift in one's relationship to, reconciliation with, and acceptance of the self through human connectedness and commitment to change”. This definition was developed from earlier research on self-forgiveness and in response to the need for conceptual clarity about an event in which the self is the offender.
Affective empathy may also be referred to as experience-sharing and affect-sharing, among others. Thus, while both cognitive and affective empathy depend upon perspective-taking, the difference between the two processes is based on whether or not an individual not only recognizes but also adopts the other agent's emotion. This concept of affective empathy is related to emotional contagion, which refers to the automatic and primitive process by which observation of emotions in one agent triggers isomorphic emotions in a second agent. When an agent both experiences another's emotions (i.e., emotional contagion) and models them effectively (i.e., cognitive empathy/affective perspective-taking), affective empathy results.
Neuroticism is the domain of general personality structure that concerns inherent feelings of emotional pain and suffering, including feelings of distress, anxiety, depression, self-consciousness, helplessness, and vulnerability. Persons who have very high elevations on neuroticism (i.e., persons with borderline personality disorder) experience life as one of pain and suffering, and they will seek treatment to alleviate this severe emotional distress. People with avoidant personality may also seek treatment for their high levels of neuroticism (anxiousness and self-consciousness) and introversion (social isolation). In contrast, narcissistic individuals will rarely seek treatment to reduce their arrogance; paranoid persons rarely seek treatment to reduce their feelings of suspiciousness; and antisocial people rarely (or at least willfully) seek treatment to reduce their disposition for criminality, aggression, and irresponsibility.

مشاوره

فارسی به انگلیسی

نوجوانان بیشتر از سایر گروه‌های سنی در معرض تاثیرات ناشی از طلاق هستند و نوجوانی میتواند بدترین سن برای طلاق محسوب می‌شود؛ چرا که کودکان در سنین کم به خوبی قادر به تحلیل مسائل و واقعیات نیستند؛ اما نوجوانان توانایی بیشتری برای بررسی واقعیت دارند. یکی دیگر از تفاوت‌هایی که در رابطه با تاثیر طلاق بر نوجوانان و کودکان وجود دارد این است که کودکان تاثیرات موقتی‌تری را در مقایسه با نوجوانان تجربه می‌کنند. کودکان ممکن است پس از طلاق تنها درجاتی از غم و اندوه را تجربه کنند و از شرایط موجود ابزار نارضایتی کنند؛ اما نوجوانان جدایی والدین را نوعی خیانت می‌دانند. همین مسئله موجب می‌شود که نوجوانان بیشتر از سایر گروه‌های سنی پس از طلاق از والدین خود فاصله بگیرند.
با توجه به اینکه رفتارهای ضد اجتماعی و پرخاشگری در زمره شایع ترین علل ارجاع کودکان و نوجوانان به کلینیک های بهداشت روانی می باشد و از سوی دیگر افزایش شدت و تکرار این نوع رفتار در سال های اولیه زندگی منجر به بروز مشکلات فراوان از جمله خودپنداشت، طرد شدن از سوی همسالان، عملکرد تحصیلی ضعیف، برانگیختگی و فزون کنشی و .. می گردد. افزون بر این پرخاشگری در قربانیان آسیب هایی از جمله افسردگی، اضطراب، احساس تنهایی و حرمت خود پایین بر جای می گذارد. از طرفی خانواده از مهمترین فاکتورهای تاثیر گذار در رفتار کودکان می باشد. طبق نظریه یادگیری اجتماعی پرخاشگری پاسخی آموخته شده است که از راه مشاهده یا تقلید آموخته می شود. والدین معتاد در خانه و خانواده، رفتارهای پرخاشگرانه از خود بروز می دهند که کودک این رفتارها را یاد می گیرد.
با وجود شایع بودن این عارضه، علت به وجود آمدن بیش فعالی چندان مشخص نیست. با این حال، اعتقاد عمومی بر این است که بروز این بیماری به طور معمول دارای ریشه‌های عصبی و ژنتیکی است. تحقیقات نشان می‌دهند، کاهش دوپامین از اصلی‌ترین عوامل مؤثر در به‌وجود آمدن ADHD است. دوپامین یک ماده شیمیایی است که ترشح آن به شکل قابل‌توجهی بر روی فعالیت‌های مغز و بدن انسان تأثیر گذاشته و به انتقال سیگنال‌های عصبی کمک می‌کند. این ماده در ایجاد پاسخ‌ها و واکنش‌های عاطفی مؤثر است. یافته‌ها نشان می‌دهند، حجم قشر خاکستری مغز مبتلایان به این عارضه از سایر افراد کم‌تر است. ماده خاکستری شامل نواحی خاصی از مغز است که کنترل برخی رفتارها و عملکردها را برعهده دارد. از آن میان می‌توان به این موارد اشاره کرد: گفتار، خود کنترلی، تصمیم‌گیری، کنترل عضلات و ماهیچه‌ها محققان هنوز هم برای آگاهی از دلایل بروز این عارضه تلاش می‌کنند. بااین‌حال، احتمال می‌رود موارد زیر اصلی‌ترین علت به وجود آمدن بیش فعالی باشند: 1-وراثت، 2- نوروتوکسین‌ها و قرارگرفتن در معرض آلاینده‌هایی نظیر سرب یا سموم دفع آفات و 3-مصرف الکل و دخانیات در دوران بارداری

انگلیسی به فارسی

Stuttering is a wide variety of symptoms, including spasmodic delays, impaired tempo and rhythm of speech, logophobia, obsessive thoughts, adaptive tricks, etc. This disorder affects millions of people around the world [1]. Over the past two decades, interest in neurophysiological studies of nervous system disorders has continued to increase. Given known limitations, fMRI is one of the leading methods for mapping of functional areas and brain neural networks due to its non-invasiveness and good spatial resolution
The role of altruism in mate choice has been extensively explored, showing that this psychological trait can have a positive effect on an individual's romantic desirability. For example, findings indicate strong support that women are attracted to altruism in a mate, particularly for long-term relationships and men display altruistic behaviors towards potential romantic partners .Furthermore, several studies have provided evidence that, in the real world, altruistic people have greater mating success compared to non-altruistic people .
Play by its nature is a creative, spontaneous, and often pleasurable activity. As a therapy, it is a psychoanalytically derived treatment that requires skills, knowledge, and resources from the therapist. When working with children, play therapy can break down barriers and improve relationship building, creating a safe and motivating environment for a better treatment outcome.Play therapy is a structured, theoretically based, approach to therapy that builds on the normal communicative and learning processes of children The U.S.-based Association for Play Therapy defines play therapy as “the systematic use of a theoretical model to establish an interpersonal process wherein trained play therapists use the therapeutic powers of play to help clients prevent or resolve psychosocial difficulties and achieve optimal growth and development.” Play therapy is an important and growing approach to intervention for childhood disorders and difficulties.

علوم تربیتی

فارسی به انگلیسی

سوال ۱: رشد اخلاقی دانش آموزان هیچگاه امری مفروض و غیرقابل تغییر به شمار نیامده است. این امرباعث شده تا همواره مربیان به دنبال راهی برای ارتقای این رشد باشند. دغدغه و تلاش خانواده ها برای متقاعد ساختن فرزندانشان نسبت به ارزشمندی صداقت، ملاحظه و توجه نسبت به دیگران و خوشرفتاری با اطرافیان، نشانی از جایگاه تربیت اخلاقی در دغدغه های امروزه والدین است. از سوی دیگر، اهمیت رقابتهای علمی و فناورانه در سطح جهان باعث شده تا برخی حرکتهای آموزشی در مهر و مومهای اخیر، نقطه تمرکز خود را بر ارتقای علمی و فناورانه دانشآموزان قرار دهند و با طرح آزمونهای متناوب و پایش های مستمر، مدارس را به این سمت هدایت کنند. جریانهای استانداردسازی و آزمون های هماهنگ موجود در قانون "هیچ بچه ای عقب نماند " زمان بوش و نیز امتداد آن در پروژه "پیش به سوی برترین" نمونه ای از این حرکتها در سطح آمریکاست.
آموزش بدون ارزشیابی و بازخورد، امری عقیم و ناکامیاب است. معلمی که به جایگاه ارزشیابی، اعتقادی ندارد درس را برای آموختن فراگیران ارائه و بیان نمی کند، بلکه چون وظیفه ای بردوش او نهاده شده است، آن را انجام می دهد و به پیامدهای آن چندان نمی اندیشد. اما ارزشیابی، جانمایه و مرکز هرگونه تصمیم گیری آموزشی است؛ یعنی اطمینان از معنادار بودن یادگیری و برانگیختن فراگیران و انجام درست تدریس جز با ارزشیابی امکان پذیر نخواهد بود: از این رو تایلر معتقد است ارزشیابی مؤثرترین وسیله یادگیری است.
يکي از رويکردها در آموزش نوين استفاده از نظريه هاي جديد يادگيري در تدريس مي باشد. نظريه پردازان يادگيري نظريه هاي گوناگوني ارائه نموده اند. يکي از جديدترين آنها نظريه سازنده گرايي است که يک تغيير پارادايم در معرفت شناسي و نظريه هاي يادگيري قلمداد مي شود. طبق اين ديدگاه فلسفي – روان شناختي، واقعيت و معني به طور فعال توسط خود افراد و در ذهن آنها ساخته مي شود، و افراد بيشتر آنچه را که ياد مي گيرند، خود مي سازند. اصول اساسي سازنده گرايي به نظريه هاي يادگيري جان ديويي، ژان پياژه و جروم برونر، و ويگوتسکي بر مي گردد. يکي از بانفوذ ترين نظريه هاي سازنده گرا که توسط ويگوتسکي ارائه شده است، سازنده گرايي اجتماعي است. امروزه سازنده گرايي به عنوان يک نيروي با نفوذ و قوي در اصلاح فرايند ياددهي-يادگيري مطرح است.

انگلیسی به فارسی

بخش خلاقیت

Question 1: Despite the growing uptake of the English language by Mongolian youth and policy initiatives at the governmental level that have emphasized English education, there is very limited internationally available discussion and research on English language teacher education in Mongolia. 
Question 2: Radical changes in education occurred in 2020 during the pandemic. The need to fully switch to a distance-learning mode required rethinking the approaches to the organization of the learning process.

بخش ریدینگ

The habit of reading frequently is obtained after a learning process that is designed to achieve the inculcation of this habit within daily activities. It starts with the person’s inter- action with a book within the family, and it is reinforced and enriched at school. To achieve the development of this habit, it is crucial that the potential reader is motivated for this encounter, which should be seen as an attractive and voluntary opportunity. Therefore, reading must be understood as a pleasant activity during which the enjoyment is combined with learning and personal growth.