0 ساعت 0 دقیقه 0 ثانیه
زمان آزمون

آزمون علوم دامی و زراعی

علوم دامی

فارسی به انگلیسی

تغییرات تولید شیر در طول دوره ¬ی شیردهی را منحنی شیردهی می¬نامند. مدتی بعد از زایش تولید شیر لفزایش می¬یابد تا به اوج خود برسد و سپس به تدریج تا پایان دوره شیردهی کاهش می¬یابد. تداوم شيردهي در گاوهاي شيرده يك صفت اقتصادي توارث پذير و يك مشخصه مهم منحني شيردهي مي باشد. تغييرات اين صفت تحت تاثير عوامل مختلفي از جمله ژنتيك دام، سن زایش، تغذیه، فصل زایش و شیردهی، روزهای باز، تغییرات هورمونی و بافت پستان، منحنی شیردهی را تحت تاثیر قرار میدهد.
خروس اخته خروسی است که به روش جراحی و قبل از رسیدن به سن بلوغ اخته شود و در سن 140 روزگی کشتار شود. بعد از اخته سازی، خروس ها باید حداقل 77 روز تحت دوره پروار قرارگیرند. خروس اخته مقداری از خصوصیات جنسی و رنگ قرمز تاج را از دست داده و یا دارای تاج کوچکتر از اندازه معمول میشود. در کل، اخته سازی منجر به تغییرات متعددی در ظاهر خروس ها میشود که شامل تحلیل تاج، ریش (زائده های گوشتی سر و گردن) و تغییرات رفتاری می شود.
گوسفند نژاد بلوچي كه بخش بزرگي از جمعيت گوسفندان ايـران را به خود اختصاص مي دهد در بخش هاي وسـيعي از كشـور شـامل نواحي مركزي و جنوبي استان خراسان ، سيستان و بلوچسـتان ، يـزد و کرمان پرورش داده میشود. خصوصیاتی چون قدرت راهپیمایی مناسب، کم توقعی و مقاوم بودن در برابر کم آبی، قابلیت زیست در مناطق کویری و نیمه کویری و دوقلوزایی بیشتر نسبت به بقیه ی نژادها، این نژاد را به نژادی به صرفه برای پرورش تبدیل کرده است. این نژاد سرعت رشد مناسبی دارد و میتواند نقش مهمی در تامین گوشت قرمز کشور داشته باشد. این نژاد به منظور اصلاح ژنتیکی انتخاب شده است. معمولا برنامه هـاي انتخـاب كـه جهـت بهبـود ژنتيكـي صـفات طراحي مي شوند با افزايش همخوني در دامها همراه هسـتند.

انگلیسی به فارسی

Meat and meat products have played an important role in the human diet. Among animals reared for meat production, broilers are the most common worldwide. Genetic selection programs in broilers have led to rapid growth over many years and increased meat yields, by significantly reducing the slaughter age. Fast growing broilers (FGB) achieved 2.7–3.1 kg body weight in 42 days. However, this improvement caused some undesirable changes in the meat quality. Although FGB play an important role in broiler meat production, slow growing broilers (SGB) are also preferred in meat production due to consumer demands.
“Farm HACCP” incorporates the concept of Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) into farm animal husbandry and sanitation management to ensure the safety of livestock products and improve productivity. Implementing farm HACCP may reduce the emission of volatile organic compounds (VOCs), which are derived from livestock manure and are responsible for odors, PM2.5, and photochemical oxidants. After implementing farm HACCP, the concentrations in the sheds were 55%–80% lower than the concentration in the sheds before. Odor activity values decreased in the cattle and hen sheds, whereas they increased in the swine shed. In addition, OH radical reactivity, an indicator of reactivity with OH radicals, decreased in all sheds.
As agriculturalists increase their efforts to expand crop and animal production, numerous mineral materials are receiving greater attention as soil amendments and as dietary supplements in animal husbandry. The zeolite group of minerals stands out among the rest, and its exciting bag of physical and chemical tricks promises to contribute to many areas of agriculture and aquaculture in the next decade. Their abundance and availability has aroused considerable interest in experiment stations of several nations, although the number of publications and amount of “hard” data on their usefulness in agriculture are still small. 

علوم زراعی

فارسی به انگلیسی

به ترتیب اهمینت، تنش های خشکی، دماهای بحرانی، شوری، سمیت ناشی از عناصر و غرقاب شدن مزارع ، تنش های غیر زنده¬ی عمده ای هسنتند کنه باعنث ایجاد خسارت بنه محصول نخود میشوند. سرما در برخی از نواحی غرب آسیا و شمال افریقا اهمیت زیادی داشته و خسارت قابل توجهی به عملکرد نخود وارد می سازد. نتایج مقایسه کشت¬های پاییزه و بهاره نخود نشان داده است که در کشت پاییزه ، هوادهی و نفوذپذیری خاک کاهش یافته و طغیان علف های هرز اتفاق می افتند و بروز بیماری های قارچی در برخی مناطق و خسارت یخزدگی محتمل هستند. در مقابل فنولوژی مطلوب گیاه با فصل زراعی تطابق یافته، رطوبت خناک بطور مطوبی ذخیره شده و امکان گریز از خسارت آفات فراهم میشود.
در اغلب موارد میزان تولید در گیاهان زراعی، در صورت عدم وجود آفات و بیماریها، با مقدار تابش تجمعی دریافت شده توسط گیاه رابطه خطی دارد و تابش فعال فتوسنتزی مهمترین عامل رشد گیا محسوب میشود. مقدار تابش دریافت شده توسط توسط گیاه تابع ضریب استهلاک نوری K ))و شاخص سطح برگ (LAI)است. ضریب استهلاک نوری نشان دهندد کاهش نفوذ نور در جامعه گیاهی است و عمدتا تابع زاویه برگ¬ها هدا و تراکم (فاصله) برگ ها در جامعه گیاهی است ( بددر هددا در جامعدده گیدداهی است. برگ های عمودی¬تر )افراشته) بعث افزایش امکان نفوذ نور به داخل سایه انداز گیاه شده و این موضوع باعث افزایش کارایی مصرف تابش میشود
شوری رشد گیاهان را به دو صورت تحت تاثیر قرار میدهد. غلظت بالای نمک خاک از یک طرف باعث کاهش پتانسیل آب خاک شده (تنش اسمزی) و از طرف دیگر، در گیاه، ایجاد سمیت می¬کند (سمیت یونی) که باعث تغییرات بیوشیمیایی و پاسخ های فیزیولوژیک در گیاه می¬شود. مسمومیت یونی براثر تجمع یون های خاص به ویژه سدیم، باعث اختلال در واکنش های متابولیک گیاه میشود. در شرایط تنش اسمزی، گیاه در اثر تجمع ترکیبات اسمزی، از جمله پرولین و کربوهیدرات های محلول (تنظیم اسمزی) میتواند به جذب آب ادامه دهد. با توجه به شدت شوری و عوامل اقلیمی، روشهنای مختلفی برای کشت و کار و تولید محصول در شرایط شوری مورد استفاده قرار میگیرند. در صورتی که خاک قلیایی نبوده و تنها شور باشد، از طریق آبشویی میتوان شوری خاک را کاهش داده و گیاه مورد نظر و سازگار را کاشت.

انگلیسی به فارسی

Plant hormones control a diverse array of plant responses affecting growth and development, as well as defense against microorganisms and insects, and protection from abiotic stresses. This complex process requires a communication system that can operate over relatively long distances among different plant organs as well as different organelles within a single cell. In such a system, cells of different tissues and organs are not only capable of detecting signals they receive from other parts of the plant, but also of responding and transmitting those signals in their own characteristic way . In higher organisms like plants, such diverse communication is performed by a group of chemical messengers called hormone.
The promoters used in plant biotechnology are traditionally divided into three categories—constitutive (active continuously in most or all tissues), spatiotemporal (tissuespecific or stage-specific activity) and inducible (regulated by the application of an external chemical or physical signal( However, all are based on similar core sequences usually including an initiator and TATA-box as well specific cis-acting motifs that bind to transcription factors. Promoter sequences are the same in all plant tissues whether the gene is expressed or not, so the activity of a promoter depends on the availability and activity of the transcription factors.
The presence of melatonin in plants is universal. Evidence has confirmed that a major portion of the melatonin is synthesized by plants themselves even though a homologue of the classic arylalkylamine N-acetyltransferase (AANAT) has not been identified as yet in plants. Thus, the serotonin N-acetylating enzyme in plants may differ greatly from the animal AANAT with regard to sequence and structure. This would imply multiple evolutionary origins of enzymes with these catalytic properties. A primary function of melatonin in plants is to serve as the first line of defence against internal and environmental oxidative stressors.