0 ساعت 0 دقیقه 0 ثانیه
زمان آزمون

آزمون فیزیک و مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی و فیزیک

فارسی به انگلیسی

یکی از ویژگی های لیزر دقت و پایین بودن خاصیت انتشار نور است. به طوری که در دستگاههای دقیق لیزری نور تابیدهشده در فاصله چند صد متری کاملا سیر مستقیم خود را حفظ کرده و شعاع دایره محل تابش در نزدیکی منبع لیزر تقریبا مساوی شعاع تابش در چند صد منبع است. این خصوصیات باعث شده تا لیزر کاربرد فراوانی در رشته پزشکی و به ویژه بیماری های پوستی پیدا کند. مکانیسم اثر لیزر جذب انرژی نورانی توسط مولکولهای بافتی است. همانطور که با تابش نور خورشید اشیا به تدریج گرم میشود تابش لیزر نیز موجب گرم و داغ شدن و در نهایت تخریب بعضی مولکولهای حساس بافتی میشود.
فیلتر ذره ای-حاشیه ای کالمن گسترش یافته(( EKF-MP ،از جمله روشهای نوین در پردازش سیگنال الکتروکاردیوگرام (ECG )است که با استفاده از مزیتهای دو نوع فیلتر بیزی ذرهای و کالمن گسترش یافته(EKF) ، میتواند با محاسبات کمتری نسبت به فیلترهای ذرهای متداول، برای تخمین مدلهای دینامیکی غیرخطی ECG مورد استفاده قرار گیرد. برتری این روش در حذف نویزهای ایستان و غیر ایستان، در مقایسه با سایر روشهای بیزی مدلپایه، همچون فیلترهای کالمن گسترشیافته و نرمکنندهی کالمن گسترش یافته (EKS) اثبات شده است. فیلتر EKF-MP این ظرفیت را دارد که بتوان از آن در سایر مدلهای دینامیکی ECG که قبال برای کاربردهایی همچون قطعه بندی سیگنال ECG به کاررفته اند، استفاده شود. اما وجود معادلات کالمن داخل این فیلتر، سبب میشود که مشکلات عددی و خطاهای گردسازی معادلات فیلتر کالمن در سیستم هایی که دقت و رزولوشن محاسباتی محدودی دارند، گریبانگیر EKF-MP نیز بشود.
محاسبه ی ترازهای اتمی نزدیک به هسته نشان می دهد که این ترازها نسبت به حالت الکترومغناطیسی خالص جابه جا شده اند و همچنین پهن شدگی در این ترازهای انرژی مشاهده می شود، که این اثرات به علت وجود برهمکنش قوی بین کائون و هسته می باشد. یکی دیگر از پتانسیل هایی که برهمکنش بین کائون و پروتون را به خوبی توصیف می کند، پتانسیل است که توسط آکایشی توسعه یافته است. این پتانسیل وجود یک حالت مقید در این برهمکنش را که مربوط به می شود را توصیف می کند. از جمع این پتانسیل و پتانسیل کولنی، و حل معادله ی شرودینگر برای برهمکنش کائون- هیدروژن استفاده شده و حالت مقید هسته ای مربوط به این برهمکنش محاسبه شده است. همچنین تراز اتمی 1s مربوط به برهمکنش کائون- هیدروژن محاسبه و اثر برهمکنش قوی برروی این تراز به صورت جابه جایی و پهنا در این تراز مشاهده گردیده است.

انگلیسی به فارسی

Multimessenger astronomy, a burgeoning field of collaborative astrophysics that will play a leading role in the next decade, encompasses all four types of messengers from extreme events in our universe: those from strong and weak nuclear forces, gravitational forces, and electromagnetic forces .Observing the universe through photons has been the standard technique for many years, and it is only in the last few decades that we have been able to extend our detections to non-photon messengers Messengers such as cosmic rays, gravitational waves, and neutrinos all contain unique information about the universe; coordinating the detections of differing signals and identifying their corresponding electromagnetic counterparts maximizes our understanding about the astrophysical processes behind them.
Ghost imaging (GI), also known as correlated imaging, is an indirect imaging modality which obtains the object information from the intensity fluctuation correlation of two beams. One beam, called object beam, going through the object, is measured by a bucket detector. The other beam, called reference beam, interacting without the object, is detected by a spatially resolved camera. GI was firstly achieved with entangled photon pairs experimentally in 1995, and later extended into the classical region with various thermal light sources. Different from the two-detector GI, Shapiro proposed the computational GI in 2008, which generated the active illumination patterns by using the spatial light modulator instead of passive measurements of reference beam.
Reactive nitrogen-based species (RNS), such as nitric oxide [13] and its derivatives produced with water, containing nitrites (NO), nitrates (NO2), and peroxynitrites (NO3), can also contribute to the sterilization process. Furthermore, the acidity of plasmatreated water increases with the production of RNS, showing synergistic effects with ROS and prolonged antibacterial activity even several days [14,15] after the exposure of water to the plasma. The transient species produced by the plasma at the gas-water interface, such as OH, NO, NO2, and NO3, have short lifetimes and disproportionate quickly.