0 ساعت 0 دقیقه 0 ثانیه
زمان آزمون

آزمون مدیریت، اقتصاد و حسابداری

اقتصاد

فارسی به انگلیسی

بیمه گذار برای گرفتن پوشش بیمه ای برای مورد بیمه در اولین گام اقدام به تعیین شرکت یا شرکتهای بیمه ای مورد نظر خود میکند. علت انتخاب بیش از یک بیمه گر آن است که بیمه گذار به دنبال کسب بهترین نرخ و شرایط برای مورد بیمه است. به عبارت بهتر، هم از بعد فنی و هم از منظر بازار )قیمت(، بهینه اول را انتخاب میکند. شرکت بیمه فرم پیشنهاد را که از قبل طراحی شده در اختیار بیمه گذار قرار میدهد تا بیمه گذار، فرم مورد اشاره را که حاوی اطلاعات تخصصی شامل موضوع دقیق و کامل مورد بیمه اعم از مکان(قسمت، بخش، منطقه و..)، تعهدات و موارد تحت پوشش، استثنائات، نوع قرارداد، افراد و پیمانکاران تحت فعالیت مستقیم و غیرمستقیم در موضوع بیمه و سایر موارد دیگر است و باید در یک قرارداد بیمه ای نفت و گاز و پتروشیمی بهطور کامل و جامع ثبت شود، تکمیل و به بیمهگر تحویل دهد.
یکی از راههای دستیابی به رشد اقتصادی از طریق جذب مشارکت افراد در فعالیتهایی همچون سرمایه گذاریهای با ریسک است. در این میان، برخی عوامل با تاثیری که بر میزان پذیرش ریسک میگذارند سبب تغییر در نحوه سرمایه گذاری آنها شده و کشش افراد را به سرمایه گذاری های ریسکدار افزایش میدهند. ریسک گریزی افراد نه تنها بر زندگی خودشان، بلکه بر زندگی خانواده و در نتیجه بر کل جامعه اثرگذار بوده و تاثیرات آن معمولا به صورت مخرب است. یکی از این اثرات، کاهش سطح رفاه مالی جامعه است. این موارد تنها بخشی از دلایلی است که سبب میشود بررسی عوامل موثر بر ریسک گریزی الزامی شود.
اوراق قرضه ای که بر پایه قرض و با بهره است، از دید اسلام ربا و حرام است و برای تامین مالی از راه حلال و اسلامی اندیشمندان مسلمان در ابتدا به فکر ایجاد یک نظام بانکداری اسلامی و سپس به فکر طراحی یک بازار سرمایه اسلامی افتادند که در کشورهای اسلامی امروزه با نام ابزارهای مالی اسلامی یا صکوک در نظام تأمین مالی اسلامی، است. تأمین مالی اسلامی نقش قابل توجهی بر تجهیز منابع بانکها دارد. در واقع تأمین مالی اسلامی از طریق اوراق صکوک، به واسطه افزایش نقدینگی در بانک، کاهش هزینه تأمین مالی و افزایش سودآوری، توسعه هرچه بیشتر بازار پول، مدیریت نقدینگی، مدیریت ریسك و نااطمینانی بانک، توزیع عادلانه ثروت ها و درآمدها، خارج شدن دارایی های غیر نقد و یا دارایی های با نقدینگی پایین از ترازنامه بانک و جایگزین شدن وجوه نقد و افزایش انگیزه های سرمایه گذاری، توسعه مالی بیشتری را در نظام بانکی در پی خواهد داشت. بر این اساس، انتشار اوراق صکوک میتواند زمینه های افزایش سپرده های بانکی را مهیا کرده و منجر به تجهیز منابع بانکی بیشتری گردد.

انگلیسی به فارسی

Specifically, SVB and the other aforementioned banks pursued one particular method of ESG called “phasing.” ESG phasing combines two broad categories of ESG investing—exclusion and integration. First, the firm excludes or gradually replaces a formerly relied upon energy source—such as oil and gas—from an investment framework. Second, the firm integrates an untested renewable energy substitute into its mix of investments. Out with the old, in with the new.
The term “supply-side progressive” was coined by Ezra Klein, who laments that “progressives are often uninterested in the creation of the goods and services they want everyone to have.” A lot of us have been saying this for years, but it’s a startling admission coming from the inside. The result, Klein continues, is “cost disease socialism,” which he summarizes succinctly: “If you subsidize the cost of something that there isn’t enough of, you’ll raise prices or force rationing. You can see the poisoned fruit of those mistakes in higher education and housing.”
To assess how uncertainty about the target evolves over time, we examine the alternative proxies for target valuation uncertainty at the time of the acquisition as well as over time since the target’s IPO. The alternative measures of valuation uncertainty decline significantly over time. For example, the averages of Target industry M/B stdev for firms acquired in the first, second, and third groups are 6.1, 2.1, and 1.8, respectively. This decline suggests that targets acquired shortly after their IPOs are from industries with higher dispersions of valuation multiples than firms acquired later on. It is also consistent with the notion that a firm’s information asymmetry and valuation uncertainty decline over time.

حسابداری

فارسی به انگلیسی

بر این اساس، تغییرات قیمت سهام به تغییرات سیستماتیک در ارزش‌های بنیادی شرکت مربوط می‌شود و رفتار غیرمنطقی سرمایه‌گذار تأثیری بر بازده ندارد. حتی اگر بعضی از سرمایه‌گذاران با معاملات بی‌خردانه در عرضه و تقاضا شوک ایجاد کنند، آربیتراژگران منطقی اثر این شوک‌ها را خنثی می‌کنند؛ بنابراین قیمت سهام در سطح بنیادی باقی خواهد ماند. این رویکرد با مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) و نظریه بازارهای کار (EMH)ا در دهه 1960 و مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای میان‌مدت و نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژی ( (APT میلر و مودیلیانی در دهه 1970 آغاز شد. با گذشت زمان و انجام تحقیقات متفاوت، محققان متوجه بسیاری از حرکت‌ها و نابسامانی‌ها در بازارهای مالی شدند که با استفاده از تئوری‌های مربوط به بازار کارا قابل توجیه نبود. همین امر موجب ظهور انقلاب رفتاری در مباحث مالی گردید
در بازار سرمايه، گزارشگري مالي صحيح و بهنگام ارزش زيادي دارد وافـرادي كـه در معرض فرصتها و خطرات ناشي از نوسانات بازار سرمايه قرار دارند از ارزش آن به خوبي اطلاع دارند. سود يكي از معيارهاي ارزيابي عملكرد و مـورد اسـتفاده در ارزشـيابي واحـد اقتصـادي است. كانون توجه حسابداري به اين است كه سود خـالص گـزارش شـده، نتـايج عمليـات واحــد تجــاري را بــه طــور منصــفانه مــنعكس نمايــد امــا پــژوهشگــران، تحليلگــران وسرمايهگذاران به دليل اهميت سـود، نـاگزيربـه ارزيـابي دقيـق آن هسـتند ، بنـابراين بـراي ارزيابي درست، علاوه بر كميـت بـه كيفيـت سـود توجـه مـينماينـد. كيفيت سود يكي از جنبههاي مهم سلامت مالي واحدهاي تجاري است كه مـورد توجـه سرمايهگذاران، اعتباردهندگان و ساير استفادهكنندگان صورتهـاي مـالي قـرار مـيگيـرد
صورتهای مالی حسابرسی شده یکی ازمنابع قابل اتکا اطلاعات برای استفاده کنندگان محسوب میشود اما این اطلاعات زمانی میتواند به وسیله استفاده کنندگان مورد استفاده قرار بگیرد که ویژگیهای کیفی مربوط از جمله به موقع بودن را دارا باشد. اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس است و با مرور زمان ارزش و سودمندی خود را در تصمیم گیری ها از دست میدهد. طبق استانداردهای حسابداری ایران، چنانچه صورتهای مالی ظرف مدت معقولی بعد از تاریخ ترازنامه در اختیار استفاده کنندگان قرار نگیرد مفید بودن آن کاهش مییابد. به موقع بودن گزارش حسابرس بر قابلیت اطمینان اطلاعات حسابداری نیز تأثیر دارد. در نتیجه، هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار گزارش حسابرسی کوتاهتر شود ارزش اطلاعاتی آن بیشتر میشود.

انگلیسی به فارسی

For submission and audit of financial statements, it is necessary to find new methods for evaluation of assets and liabilities constituting the “capital” index, as well as revenues and expenditures, new approaches to confirmation of accounting information. Thus, the time issue in the audit turns from retrospective one into the current, or, more specifically, online. Alongside, in the innovative digital technologies, retrospective storage of information as of each calendar date should be provided, thereby leaving the opportunity to estimate its dynamic trend. Automated audit procedures have become independent of the auditors themselves, that is, new methods of data processing and storage are much superior to human intelligence. However, we believe that the final decision will be made by a professional who relies on digital data and the alternative options offered by the network.
Allotting a large block of shares to institutional investors may be beneficial for retail investors as it serves as a signal of issue quality and mitigates information asymmetry ex ante. Thus, allocation to institutional investors provides informational benefits to issuing firms and retail investors. When the degree of institutional ownership is high, it provides institutional investors the incentive to monitor a firm’s performance. herefore, IPOs backed by institutional investors may have superior long-term performance. In the last two decades, regulators in emerging markets such as India and China have introduced a number of reforms to ensure smooth and effective functioning of the stock market.
Although it is not required for non-publicly traded companies, GAAP is viewed favorably by lenders and creditors. Most financial institutions will require annual GAAP-compliant financial statements as a part of their debt covenants when issuing business loans. As a result, most companies in the United States do follow GAAP. If a financial statement is not prepared using GAAP, investors should be cautious. Without GAAP, comparing financial statements of different companies would be extremely difficult, even within the same industry, making an apples-to-apples comparison hard. Some companies may report both GAAP and non-GAAP measures when reporting their financial results. GAAP regulations require that non-GAAP measures be identified in financial statements and other public disclosures, such as press releases.

مدیریت

فارسی به انگلیسی

مدیریت مؤ ثر زنجیره تأمین، راهکاری برای کسب مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمانی است؛ زیرا در عصر جدید رقابت در بین سازمان ها مطرح نیست، بلکه رقابت بین زنجیره تأمین آن ها حائز اهمیت است و یک زنجیره تأمین مناسب میتواند با غلبه بر فشارهای اقتصادی و محیطی برای سازمان ها مزیت رقابتی ایجاد کند. در نظر گرفتن اهداف زیست محیطی و سبز در مفهوم مدیریت زنجیره تأمین، یک راهبرد برای بهبود شرایط اقتصادی و اکولوژیکی در راستای کاهش هزینه ها، بهره وری و ارتقای رقابت پذیری شرکتها است. اجرای مؤ ثر مدیریت زنجیره تأمین سبز، صنایع را قادر میسازد تا ضمن افزایش بازدهی هزینه اولیه، عملکرد و کیفیت محصول را بهبود دهند و منجر به کسب مزیت رقابتی و کاهش تأثیرات زیست محیطی می شود. اگرچه اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز مزایای فراوانی برای صنایع و محیط زیست دارد.
امروزه بسیاری از بوروکراسی های(سازمان های) دولتی با محرمانه نگه داشتن دانش خود و همچنین با استفاده از مفاهیم و واژه های خاص که بقیه درباره آن ها آشنایی چندانی ندارند، به حفظ جایگاه و قدرت خود در مقابل سایر عناصر تشکیل دهنده نظام سیاسی و اداری میپردازند و بر مردم عادی اعمال سلطه میکنند. بیشتر اوقات برتر بودن مدیران دولتی از نظر فنی در بوروکراسی نه تنها ناشی از مشخصات ساختاری و کارکرد ماشین گونه آن میباشد، بلکه از شیوه برخورد با شهروندان در داخل محدوده ساختار منحصربه فرد آن نیز ناشی میشود .مدیران سطوح عالی در سازمان های دولتی مثل وزیران، مشاوران وزیر و مدیران کل در زمان هایی که قرار است پاسخگوی نیازها و خواسته های شهروندان باشند، با استفاده از مفاهیم و واژهه ایی که مردم عادی با آن نا آشنا هستند ، بر شهروندان جامعه اعمال سلطه میکنند و از پاسخگویی و پذیرش مسئولیت فرار میکنند
بر همین اساس، نظام کنترل مدیریتی یکی از متغیرهای تعدیل‌کننده در ایجاد شرایط مالی خوب برای یک منطقه‌ی خاص خواهدبود. در یک کشور در حال توسعه مانند اندونزی، نظام کنترل مدیریتی یکی از پایه و اسا‌س ضروری حاکمیت خوب به شمار می‌رود نظام کنترل درونی ابزار مدیریتی متعددی را در بر دارد که هدف تمامی آن‌ها، دستیابی به طیف گسترده‌ای از اهداف است. علاوه بر این، نظام کنترل مدیریتی سبب بهبود وضعیت مالی سازما‌ن‌ها خواهدشد. در ضمن، این فرضیه مطرح شده است که دولت‌های محلی در پیاده‌سازی راهبردهای خوب نظام کنترلی با دشواری‌های زیادی روبرو هستند، که دلیل اصلی آن عدم وجود همگرایی میان سرمایه‌ی انسانی و راهبردهای کنترلی است. در نتیجه، همین امر باعث کاهش کارایی خدمات دولتی شده‌است. کنترل به یکی از اجزای اصلی برای اطمینان از دستیابی به وضعیت مالی مورد انتظار، تبدیل شده‌است.

انگلیسی به فارسی

As a result of globalization, technological complexity, increased competition and resource scarcity, organizations are changing and adopting a more open, cooperative approach to building their competitive advantage. Hence, open innovation has been becoming an important concept in both academic research and industrial practice; it refers to “the use of purposive inflows and outflows of knowledge to accelerate internal innovation, and expand the markets for external use of innovation, respectively”. Compared with closed innovation, open innovation permits firms to explore outside knowledge and to externally exploit existing internal resources to gain a competitive edge.
The importance of marketing innovation cannot be underestimated. Innovation in marketing represents a source of competitive differentiation and growth for most firms, particularly for small and medium-sized enterprises (SMEs). Unlike larger organizations that have established business models, SMEs are typically constrained by liabilities of smallness and newness, and a struggle for legitimacy . Moreover, SMEs typically operate in highly competitive and resource constrained environments .Under such circumstances, marketing innovation at SMEs represents a crucial mechanism for survival and gaining a competitive advantage.
Organizations use systems of controls to encourage goal congruent employee behavior. Some control instruments within the system (e.g., cultural controls) guide employees and align their behavioral choices with organizational values, while other instruments (e.g., budgetary controls) facilitate resource allocation in the presence of asymmetric information. Experimental results indicate that a mission statement that emphasizes integrity results in lower misreporting when combined with budgetary controls that assume self-interested managers relative to its combination with budgetary controls that assume honest managers.