0 ساعت 0 دقیقه 0 ثانیه
زمان آزمون

آزمون معماری و شهرسازی

معماری و شهرسازی

فارسی به انگلیسی

امروزه بســیاري از ســیاســت هاي شــهريِ کشــورهاي توسـعه یافته ، انسـان را به مثابه"دنبالهاي از محیط شهري " برمیشــمارند و اهمیت طراحی بر اســاس رفتار، همپوشــانی منظمی را با پیش نیازهاي دموکراتیک شـــامل میشـــود تا تحققِ ارزش هاي اجتماعی در مقیاس شـــهر حتمی تر گردد. این در حالی اسـت که جبریت اجتماعی - فرهنگیِ منبعث از نظـام ســـرمایه داريِ محدود، ســـنت هاي بازدارنده و منافع شخصیِ حاکم بر کشورهاي در حال توسعه ، موجب میشوند تا فضــاهاي شــهريِ اینگونه از کشــورها، ماهیت "عمومی و ارزش مـدنی"خود را از دســـت بدهند (در واقع همان ها و نیازهاي دموکراتیک و همگانیِ انســـانها)؛ بنابراین، محیط شـــهري، دیگر طیف گســـتردهاي از اســـتفـاده کنندگان و همچنین تعاملات جمعی و رفتارهاي متنوعِ وابسـته به آنها را تقبل نمیکند و لذا مفهومِ "آزادي در عمل و رفتار" تباه میشود.
نگرش عاطفی - ذهنی نســبت به فضـا و تاثیر آن در رفتار فرد در فضا پس از آن مورد توجه و مطـالعـه بیشـــتر قرار گرفـت و در ســـالهاي اخیر رویکرد "احســاســات شــهري " به عنوان یک حوزه میان رشــته اي اهمیت و کاربرد یافته اسـت. زیرا در طراحی محیط شناخت رابطه بین عناصر و شکل محیط و تاثیر آن بر سطوح مختلف احسـاسی استفاده کننده از محیط داراي اهمیت خاصی است و هرچه بتوان نحوه احســاس و هیجان محیط توســط فرد را در کنار شناخت آن، بیشتر و دقیقتر مورد سنجش قرار داد، میتوان دقیقتر در مورد محیط تصمیم سازي و طراحی نمود.
هشتی در معماری ایرانی یا کریاس یکی از عناصر معماری ایرانی تزئینی و زیبا محسوب می شود، هشتی قسمت بیرون هشته خانه که به شکل‌ های مختلف ساخته می‌شده، فضای سرپوشیده متصل به کوچه و حیاط خانه، فضایی بعد از فضای ورودی که اغلب بلافاصله پس از درگاه قرار می‌گیرد ( در معماری اسلامی )، نه تنها جایی که از منطقه بسته خانه بیرون می‌ آید و ارتباط آن را با خارج تامین می‌کند. هشتی برای تقسیم کردن فضا ها و برای بخش بندی خانه ها بیشتر کاربرد دارد. هشتی به آستانه ورودی از فضایی گفته می شود و به بیان دیگر به قسمت بیرونی خانه های قدیمی که به صورت چهار ضلعی و هشت ضلعی ساخته می شد و در مجموع فضایی مشترک را برای ورودی به فضا های مختلف را به وجود می آورد گفته می شود .

انگلیسی به فارسی

A lot of cities are gradually changing, mainly through de-industrialisation, but their direction and ideals in urban regeneration do not yet have a clear identity. According to Casagrande, a sort of “street level humanistic energy" has huge potential to lead the city in its urban ecological awakening. This third landscape or third generation city is a discourse that builds upon human scale activities happening in places or sites whose status and ownership is unclear or undefined. Where the first generation city signifies a moderately urbanised context that respects its constraints and the second generation city an overly industrialised urban setting that exploits resources then the third, as Casagrande asserts, is a new sensitive urban layer that is socially and biologically diverse, informal, experimental and sustainable and its interventions are minimal.
As the economic and social activity branch demand, travel and mobility request induce the widespread congestion, energy consumption and safety problems in the Middle and Small Scale cities in China. How to model our transportation congestion and energy consumption in cities to support our future development is the big issue for the City governments, especially for the planning bureau. The decision making process for the low carbon city development in transportation facet is connected with the factors, including traffic congestion reducing, travel safety increasing, and trip quality improving. Transit Oriented Development Strategy is an obviously solution to reduce the usage of private car, especially for the Chinese cites which have large amount of commuting residents and high density land-use mode, by transferring car use trips to transit.
The term landscape architecture was invented by Gilbert Laing Meason in 1828, and John Claudius Loudon (1783–1843) was instrumental in the adoption of the term landscape architecture by the modern profession. He took up the term from Meason and gave it publicity in his Encyclopedias and in his 1840 book on the Landscape Gardening and Landscape Architecture of the Late Humphry Repton. Landscape architects work on structures and external spaces with limitations toward the landscape or park aspect of the design - large or small, urban, suburban and rural, and with "hard" (built) and "soft" (planted) materials, while integrating ecological sustainability. The most valuable contribution can be made at the first stage of a project to generate ideas with technical understanding and creative flair for the design, organization, and use of spaces. The landscape architect can conceive the overall concept and prepare the master plan, from which detailed design drawings and technical specifications are prepared.