0 ساعت 0 دقیقه 0 ثانیه
زمان آزمون

آزمون مهندسی برق و الکترونیک

مهندسی برق

فارسی به انگلیسی

در گذشته از کلیدزنی به عنوان یک اقدام اصلاحی در برخورد با حوادث، استفاده شده است. از کلیدزنی برای کاهش اضافه بار و تخطی ولتاژ خطوط استفاده کرده است. از دیگر کاربردهای کلیدزنی، کاهش اضافه و مدیریت تراکم بار به جای قطع بار و استفاده از نیروگاههای گران قیمت است.. علاوه براین از TS برای بهبود امنیت سيستم، کمینه کردن تلفات و کاهش هزینه استفاده شده است. در رویکرد جد یدتر، با ترکیب کلیدزنی و OPF ،به صرفه جویی اقتصادی دست یافته است.
اغلب موتورهای القایی بزرگ که کمپرسورهای پرسرعت را به حرکت درمیآورند، مجهز به یاتاقان های لغز شی روانکاری شده با روغن هستند. بعضی اوقات ساختار یاتاقان لغزشی به دلیل یک "ناپایداری خود تحریک" که "گردش روغن « نامیده می شود، مستعد ارتعاشات جانبی با دامنه بزرگ میشود. پدیده گردش روغن مستقل از نامتعادلی روتور یا ناهمترازی آن بوده و یک ناپایداری خودتحریک است که به وسیله نیروهای تولیدشده در لایه روغن روانکننده در اثر کنشهای هیدرودینامیکی به وجود میآید. در اثر پدیده گردش روغن، محور روتور دا خل لقی یا تاقان با فرکانسی کمتر از نصف سرعت زاویه ای روتور و در همان جهت چرخش روتور دچار ارتعاش چرخشی می شود. در صورت عدم کنترل این پدیده، دامنه ارتعاش چرخشی حاصله بدون کران افزایش یافته و به عیب اسا سی یاتاقان و موتور منتهی می شود.
تاکنون تعدادی روش سبز مبتنی بر زمانبندی خواب برای کاهش مصرف انرژی در شبکه ها مطرح شده است. با توجه به تغییر طول کوتاهترین مسیرها تحت تأثیرخاموشی مولفه های شاکه و تأثیر آن برکیفیت سرویس های در حال اجرا، روشهای موجود تلاش میکنند مؤلفه های مناسب جهت خامو شی را به گونه ای انتخاب نمایند که کمترین تأثیر را در کارایی شبکه ایجاد کند. دراین راستا، هدف پیداکردن کوچکترین زیرگراف همبند از گراف شبکه است به طوریکه تاحدممکن محدودیت های کیفیت سرویس را تضمین کند. این مسئله با توجه به موقعیت گرافی شبکه و محدودیت های کیفیت سرویس می تواند تو سط یک مسئله ILP مدل سازی شود و در سال 2014 اثبات شده است که مسئله بهینه سازی انرژی در شبکه ها در دسته مسائل ان¬پی-کامل قرار دارد.

انگلیسی به فارسی

After the multi-granularity switching system is refined to the optical code granularity, the transmission capacity must be expanded. The problem that must be considered is how to make full use of optical code resources. When service requests continue to increase, many optical code fragments will be generated due to unsuitable path selection, and optical code resources are wasted. Therefore, the degree of service and channel matching is considered as one of the considerations of the dynamic weight function, choosing a channel that is more compatible with the current service, and then using the matching weight as the basis for allocating resources, can reduce the generation of optical code fragments to a large extent. Theoretically, the best matched channel is to occupy all the remaining optical code resources on a wavelength without generating idle optical code fragments.
In general, classic MLIs include neutral-point-clamped (NPC), fying capacitor (FC), and cascaded H-bridge (CHB) inverters. However, NPC and FC inverters employ a large number of clamping diodes and capacitors along with the increase of output levels, which inevitably raises the cost of topologies and the complexity of control strategies . Cascaded H-bridge MLIs have problems in terms of the lack of boost capacity and the need for multiple isolated dc sources.To alleviate the problems of traditional MLIs, switchedcapacitor multilevel inverters (SCMLIs) have been proposed in. SCMLIs can achieve multilevel output with a single dc source and fewer power devices. The five-level inverter proposed in uses only eight switches, but the topology contains two extra diodes and the working states for most of the switch pairs are inconsistent.
Central Controller Block This block consists of the power supply and the processor. The processor we are using is Raspberry Pi 4 Model B. The power supply we are using for the Raspberry Pi is a 10000mAH power bank. The raspberry pi takes the information from the input block. The video from the camera is used to detect traffic lights, traffic signs, check for pedestrians, detect nearby vehicles and check if the car is in lane. These actions are done by using OpenCV and TensorFlow Models. When the user enters the destination location, the processor stores the GPS coordinates of the current position of the car and the coordinates of the destination location in its memory. Then the most efficient route is calculated and followed. Input from ultrasonic sensors is used to calculate distance from curbs and other vehicles while parking. RADAR is used to calculate the angle, distance and velocity of the surrounding vehicles.