0 ساعت 0 دقیقه 0 ثانیه
زمان آزمون

آزمون مهندسی مکانیک و هوافضا

مهندسی مکانیک

فارسی به انگلیسی

سيستمهاي فتوولتاييك/ حرارتي برحسب سـاختار يا عملكرد به دستههاي مختلفي تقسيم بندي مـي شـوند. يكي از اين انواع، سيستمهاي فتوولتاييك/ حرارتي در تركيب با متمركزكننده هاي تابش خورشيدي هسـتند كه به دليل تمركز تـابش قـادر بـه توليـد ميـزان بيشـتر الكتريسيته نسبت به سطح فتوولتاييك و توليـد انـرژي حرارتي با كيفيت بالاتر مـيباشـند. در ايـن راسـتا، استفاده از عدسيهاي فرنل، متمركزكنندههاي سهموي، سهموي تركيبـي و هـذلولوي بـراي تمركـز تـابش در سيستمهاي فتوولتاييك/ حرارتـي مـورد بررسـي قـرار گرفتهاند. در اين بين متمركـزكننـده هـاي سـهموي شناخته شده ترين متمركزكننده ها به سـبب نصـب نسـبتاً آسان و قيمت پايين هستند. در اين متمركزكننده ها يك آينة سهموي شكل نور خورشيد را برروي دريافت كنندة واقع در نقطة كانوني يا خط كانوني متمركز ميكند.
از مهـمتـرين آثـار حـرارت در تيـر- ستونهـا، وقـوع پديـده كمـانش حرارتـي ميباشـد. ، خود بخش بزرگي از تشكيلات يك ساختار مركـب چنـانچـه سـازه اي را كـه دچـار كمـانش حرارتـي شـده اسـت كماكـان قابـل اسـتفاده تشخيص دهيم، مطالعة رفتار دما- تغيير مكـان در دورة پس از كمانش كه از آن تعبير به پسكمانش مـيشـود، حائز اهميت است. ريـلهـا، خطـوط انتقـال نفـت يـا ترموستاتهاي دوفلزي از جملـه مـواردي هسـتند كـه آثار پسكمانش حرارتي در رفتار مكانيكي آنهـا مطالعة داراي اهميت است. هنگــامي كــه بارهــاي اعمــالي روي يــك عضــو تغييرشكلهاي بزرگ ايجاد نمايـد، كـاربرد روشهـايي مانند نظرية تغييرشكل كوچـك يـا روشهـاي خطـي،مناسب نيست .
فرض اصلی در تئوری کلاسیک این است که خطوط عمود بر صفحه ی میانی بعد از تغییر شکل عمود و مستقیم باقی می ماند که این مهمترین نقص این تئوری است. با این فرض ، اثرات کرنش های برشی عرضی روی ساختار نادیده گرفته شده است. بر اساس تئوری مرتبه اول تغییر شکل برشی، جابجایی خارج صفحه درراستای ضخامت ثابت است و جابجایی های درون صفحه نیز در راستای ضخامت خطی تغییر می کنند. در واقع طبق تئوری مرتبه اول، خطوط مستقیم عرضی قبل از تغییر شکل، بعد از تغییر شکل به صورت مستقیم باقی خواهند ماند اما دیگر عمود نیستند. در این تئوری، تغییر شکل برشی مورد غفلت واقع نمیشود؛ بلکه آن را در امتداد ضخامت ثابت در نظر می گیرد.

انگلیسی به فارسی

As there are no metallic elements in the MHR core design with a graphite moderator (active zone), this allows elevating the helium temperature to (850–950) ◦C at the reactor exit and ensures the high efficiency of the electricity production in the complex Brayton cycle. The helium reactor layout provides efficient use of nuclear fuel and the possibility to implement various fuel cycle options (uranium, plutonium, thorium), low radiation impact on the environment, and the exclusion of core melting in severe accidents. The design of a nuclear power plant is greatly simplified due to the absence of intermediate coolants with a phase change (liquid–vapor) and bulky heat exchangers.
The economic and environmental performance of a solar-powered heating system was studied in Algeria and compared to a conventional one [31]. Nevertheless, the massive subsidies of the conventional energy in the country, the solar-powered system was both economically and environmentally beneficial. PV and solar thermal collectors can be coupled to meet heating and electricity demands simultaneously. The energy and exergy performances of a naturally ventilated building-integrated photovoltaic-thermal (BIPV/T) system were experimentally and theoretically investigated.The findings indicate that the energy efficiency fluctuates between 26.5% and 33.5%, and the exergy efficiency between 13% and 16%.
The Poisson’s ratio of a material is a dimensionless constant that depends on the direction of an applied load, and describes the ratio of negative transverse strain to the longitudinal strain of a body submitted to a tensile load. It provides a universal way to compare the structural performance of real homogeneous and non-homogeneous materials. This elastic constant was implicitly assumed to be positive, as common sense dictated that no isotropic material in nature had a value of Poisson’s ratio less than zero. However, there are materials that present an inverse behavior.

مهندسی هوافضا

طراحی بالستیک شامل طراحی و مدلسازی هندسه داخلی و بررسی انتقال حرارت حاصل از احتراق صورت گرفته در داخل محفظه موتور و میزان گرمای منتقل شده به دیواره محفظه موتور سوخت جامد میباشد. هندسه سوخت به طور مستقیم بر روی پروفیل فشار و نیروی پیشران تولیدی تاثیر گذاشته و مقدار سطح داخلی که در حین عملکرد موتور در معرض گازهای احتراقی داغ قرار میگیرد را مشخص میکند. تعیین و تخمین فشار محفظه موتور سوخت جامد با توجه به مدت زمان کوتاه سوزش سوخت از جمله موضوعات مهم در طراحی موتورهای سوخت جامد میباشد. در طراحی اینگونه از موتور ها به مساحت سطح سوزش در واحد زمان و دمای حاصل از سوزش هر لحظه سوخت توجه ویژهای میشود. در کل پارامتر مشخصکننده در عملکرد موتور حداکثر فشار قابل دستیابی در محفظه احتراق میباشد
طور کلی، چندین گره را میتوان به یک CAN اضافه کرد. این عمل به طور قابل توجهی هزینه های سیستم/کابل کشی را کاهش میدهد و در عین حال راهی مقرون به صرفه برای بهبود عملکرد را ارائه میدهد. طبق دستورالعمل اتحادیه فضایی اروپا، وزن و جرم ماهواره را میتوان با این نوع سیم کشی 10 تا 18 درصد کاهش داد. استاندارد CAN شامل کارهای لایه بالاتر پروتکل، مانند کنترل جریان، آدرس دهی دستگاه و انتقال بلوکهای بزرگ داده (دیتا) نمیشود. پشته های پروتکل های مختلفی برای رسیدگی به این مسائل ایجاد شدهاند. الزامات CANopen که توسط سازمان CiA منتشر شده، یکی از گسترده ترین پروتکلها برای 14 کاربردهای صنعتی است.
اکنون تعداد زیاد آزمایشهای شبیه سازی زمین برای تأیید تغییرات ویژگيهای لایه های پلیمری و کامپوزیت ماتریس پلیمری ناشي از اجزای فردی محیط خشن مدار پایین زمین، توسط محققان مختلف انجام شده است. آسیب های مشابهي در ماتریسها و لایه های پلیمری توسط عوامل محیطي خشن مدار پایین زمین شبیه سازی شده، به ویژه حمله اکسیژن اتمي مشاهده شد. هنگامي که عوامل نامطلوب به طور همزمان در ترکیب دو یا سه مورد استفاده قرار ميگیرند، نرخ پیری بسیار باالتر از عوامل محیطي فردی مدار پایین زمین به دلیل اثرات هم افزایي بود. بنابراین، ویژگيهای کامپوزیت ماتریس پلیمری باید تحت کل اجزای محیط فضایي مدار پایین زمین که به طور همزمان اعمال ميشود، درک شود.
Metallic materials and proccessing technologies are critical in meeting the near-term affordability objectives of miltary and commercial aircraft system. Untill recently,-performance objectives related to range, acceleration, velocity, maneuverability and low observability were the primary objectives during system-concept development stages of aircraft programs.
Keeping older jet aircraft in an airworthy condition has been found to present special difficulties which have not all been addressed by prescribed maintenance. The serious continuing airworthiness issues which have arisen in many aging aircraft have often been a direct consequence of the gap between current and former practices required for aircraft Type Certificate issue and maintenance programme approval.
The cooperative control requires online data connection between missiles, and synchronizes the arrival time by communicating with each other and adjusting their own flight status. Cooperative control has been widely studied and can be devided into three aspects: time cooperative guidance directional communication topology and space cooperative guidance. And the ITCG requires the determination of a suitable attacking time before guidance. However, missiles cannot carry high powered communication equipment, the quality of connection is difficult to guarantee, so communication delay and interference would occur in both sending and receiving of process. In addition, due to the measurement noise and error, missiles have huge difficult to get accurate information about their status.