0 ساعت 0 دقیقه 0 ثانیه
زمان آزمون

آزمون مهندسی نفت، معدن و انرژی

مهندسی نفت

فارسی به انگلیسی

اکثــر تاقدیس هــای منطقــه ، تحــت تأثیــر منطقــه گســلی بــالارود واقــع شــده اند بــه نحــوی کــه یکــی از مشــتقات گســل بـالارود بـا رونـد خـاور شـمال خاور- باخترجنـوب باختـر و مؤلفــه امتدادلغــز چپ بــر ایــن میــدان را متأثــر نمــوده اسـت. سـاختار میـدان، یـک چیـن ملایم در باالی گسـل اسـت. گسـل جبهـه پیـش ژرفـای زاگـرس بــا رونــد شــمال باختر-جنوب خاور کوهســتان از شــرق ایــن میــدان را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و به صــورت کلــی ایــن میــدان در قســمت پیشژرفــای زاگرس قــرار گرفتــه اســت. تاقدیــس میــدان، از نوع نامتقــارن و هــم رونــد بــا چین خوردگــی کمربنــد کوهزایــی زاگــرس، دارای امتــداد شمال غرب-جنوب شــرق اسـت کـه طبـق مشـاهدات نقشـه های زیرسـطحی، یـال جنـوب باختـری آن دارای شـیب بیشـتری نسـبت بـه یال شـمال خـاوری آن اسـت. رخنمونهـای سـطحی منطقـه بهطــور عمــده از بخــش لهبــری ســازند آغاجــاری بــا مقــدار کمتــری کنگلومــرای ســازند بختیــاری (پلیوســن( تشــکیل شــده اند.
پیچیدگی هــای مخــازن شــیل گازی، همچــون انــدازه منافــذ در مقیــاس نانــو و افزایـش برهمکنـش سـیال گازی بـا دیـواره منفـذ باعـث ایجــاد چالشهــای جــدی در تخمیــن حجــم گاز درجــا میشــود. همچنیــن، مخــازن شــیل گازی متشــکل از مــواد مختلــف، ماننــد مــواد آلــی (کــروژن)، کانیهــای رسـی (مونـت موریلونیـت، ایلیـت، کائولنیـت)، کلسـیت، کواتــرز و ... اســت کــه هــر مــاده ســهم بهســزایی در ظرفیـت جـذب گاز دارد. بـا توجـه بـه تنـوع مـواد تشــکیل دهنده شــیل در یــک مخــزن بــا مخزنهــای دیگـر و عـدم مطالعـات تفصیلـی در مخـازن شـیل گازی ایـران، مطالعـه دقیـق و شـناخت رفتـار جـذب سـیال در مــواد غالــب تشــکیلدهنده مخــزن شــیل گازی بــرای تخمیــن و محاســبه اولیــه ظرفیــت حجــم گاز درجــا ضــروری اســت.
مخـزن شـکافدار طبیعـی، سـازند حـاوی هیدروکربنـی اســت کــه دارای شــکاف )ناپیوســتگیهای صفحــهای( اســت. ایــن شــکافها توســط طبیعــت )ســازوکارهای طبیعــی مثــل چینخوردگــی، گســل، جمعشــدگی حجــم و ...( در ســازند ایجــاد شــدهاند. درصــد باالیــی از نفــت دنیــا، بهویــژه خاورمیانــه در مخـازن شـکافدار واقـع شـده اسـت. حجم زیـادی از ایـن هیدروکربنهـا هرگـز تولیـد نمیشـوند. دلیـل ایـن مسـئله هـم عـدم وجـود دانـش کافـی در روششناسـی تولیـد از اینگونـه مخـازن و ناهمگنـی بسـیار زیـاد آنهـا اســت. ریشــه ایــن مشــکل را میتــوان در عــدم شــناخت کافــی از پارامترهــای شــکاف بهصــورت منفــرد و یــا در سیســتم شــکاف یافــت.

انگلیسی به فارسی

NGH is a type of ice -like compound formed by the combination of water and gas molecules at low -temperature , high -pressure conditions. In the natural world, because of large reserves and its high energy density, NGH is regarded as one of the most important alternative energy sources in the 21st century and now attracts widespread attention from the scholars all over the world. Approximately 1,500 billion ton s carbon is stored in NGH, which occupies estimated 25% of mobile organic carbon in global land -ocean -atmosphere systems, almost twice that of proven conventional mineral fuels such as coal, oil and natural gas.
Pipelines are the safest method to export liquid and gaseous petroleum products or chemicals. However, like any engineering structure, pipelines do occasionally fail. The main failure modes experienced by pipelines during production are identified as mechanical damage (impact or accidental damage), external and/or internal corrosion, construction defect, material or mechanical failure, natural hazards and fatigue. Risers are oil and gas transfer lines of much importance to offshore oil and gas production systems. They comprise the dynamic segment of an exportation pipeline or a production flowline connecting seabed to the production unit at sea level. They are affected by mechanical stress, environmental issues and individual conditions resulting from the geographic location where the production unit has been installed. Risers can be classified as flexible or rigid.
Reasonably using oil spill dispersant has become one of the important emergency means intended to handle offshore oil spill accidents. For offshore oil spill accidents, oil spill dispersant is usually sprayed via either vessel or plane. However, the sea-surface spraying effect of oil spill dispersant cannot be quantitatively evaluated mainly because of: (1) Uncertainty of environmental conditions such as sea wave and temperature; (2) Difficult accurate evaluation by current technology of area and thickness of sea-surface oil films dispersed by oil spill dispersant. For an underwater oil spill accident like that happened to Deepwater Horizon in Mexico, Remote Operated Vehicles (ROV) was used to jet 3,000 m3 of oil spill dispersant at seabed oil spill starting spot. This is the first large-scale underwater jetting of oil spill dispersant for oil spill accident in the world.

مهدسی معدن

فارسی به انگلیسی

سوال ۱: مهم‌ترین مشکل استفاده از فیلترهای تعیین گوشه، تعیین مرز آنومالی‌های گرانی و مغناطیسی با عمق متفاوت و ادغام اثر آنومالی‌های مجاور است که به صورت پخش و هاله‌ای در نقشه‌های ژئوفیزیکی نمایان می‌شوند. برای رفع این مشکل در سال‌های اخیر، فیلترهای مختلف با کارآیی متفاوتی ارایه شده است. معمولا فیلترهای تعیین گوشه ترکیبی از گرادیان‌های افقی و قائم با مرتبه‌های مختلف برای تعیین مرز و گوشه آنومالی‌های گرانی و مغناطیسی با کیفیت و دقت متفاوت است.
مصالح معدنی که مقادیر فراوانی از عناصر قلیایی چسباننده مانند سیلیس و آلومینات در خود دارند، با توجه به نقش چسبندگی و پرکنندگی بالا در ترکیب با سایر اجزا بتن، میتوانند به عنوان پوزولان¬های مناسب جایگزین بخش یا کل سیمان مصرفی در بتن شوند. بررسی ها نشان میدهد که سیمان پُرتلند نوعی سیمان هیدرولیکی است که به طور عمده شامل CaO ،SiO2 ،Al2O3 و Fe2O3 است، این اکسیدها عمدتا به صورت پیوندیافته در بتن وجود دارند. از مهمترین مشکلات فنی در فرآیند تولید سیمان پرتلند، نیاز به تقریبا یک و نیم تن مواد اولیه برای تولید یک تن سیمان است که در این حالت 00/9 تن گاز سمی دیاکسید کربن وارد محیط زیست میشود
تعیین شیب دیواره ها یکی از مهمترین پارامترهای طراحی معادن روباز می باشد. چنانچه شیب دیواره ها کم در نظر گرفته شود, باطله برداری به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد. از طرف دیگر انتخاب دیواره های پر شیب باعث کاهش ایمنی و افزایش احتمال ریزش خواهد شد. بنابراین انتخاب شیب بهینه برای جلوگیری از اضافه باطله برداری و کاهش ریسک ریزش دیواره ضروری می باشد. روش های مختلفی برای تحلیل پایداری شیب دیوار ههای معادن روباز وجود دارند. از جمله می توان به روش های تعادل حدی و روش های عددی اشاره نمود. 

انگلیسی به فارسی

In deep underground mining and construction, high stress-induced rock fracturing is inevitable.1 Rock near the boundary of an excavation is confined in the tangential direction, and the volume increase due to rock failure is often translated into a significant convergence of the excavation boundary, and this phenomenon is known as rock mass bulking. Rock mass bulking can cause problems when the wall displacement exceeds the displacement capacity of the support elements. In extreme cases the wall deformation can be very large, reducing the effective span of the drift and making the drift unsuitable for mining access. Thus, it is important to predict and manage rock mass bulking when mining in highly stressed grounds.
Coal seam gas couples with coal deformation to affect mining safety. In China, coal seams are rich in coal seam gas. There is approximately 10 billion m3 of the recoverable coalbed methane (CBM) in China. The Erlian basin in Inner Mongolia contains 2 billion m3 of recoverable CBM. The Ordos basin and Qinshui basin contain more than 1 billion m3 of recoverable CBM. The gas content gradually increases with coal burial depth. The accumulation of coal seam gas during mining may trigger dynamic disasters, such as gas emission, and even the occurrence of coal and gas outburst in front of the working face. The gas accumulation depends on many parameters, of which the permeability evolution of coal is the most important.
Isotropic hardening single surface plasticity models—The isotropic hardening single surface plasticity model such as the Modified Cam Clay (MCC) model is the first step to modelling real soil behaviour. The MCC Model introduced an elliptic yield surface which separates the elastic behaviour from the plastic behaviour. The application of this model has been widely accepted, especially for cases of embankments on soft clay. Where there is an unloading problem, such as an excavation, the soil stress path remains generally inside the yield surface. Thus, the predicted deformations are governed by the elastic behaviour.

مهندسی انرژی

فارسی به انگلیسی

مبدلهاي الکترونیک قـدرت نقـش اساســی در تولیــد انــرژي الکتریکــی از منــابع تجدیدپــذیر نظیــر سلولهاي فتوولتائیک، توربین هاي بادي و پیل هاي سـوختی دارنـد . این مبدلهـا همچنـین در کـاهش مصـرف و صـرفه جـو یی انـرژ ي الکتریکی بسیار مؤثرند. مصرفکننده هاي جدید انرژي الکتریکی نیز اغلب مجهز به یک یا چند واحد مبدل الکترونیـک قـدرت هسـتند. این مبدلها همچنین براي اصلاح ضریب تـوان مصـرف کننـده هـا ي AC و ایجــاد ترمــز ژنراتــور ي در درایوهــاي الکتریکــی اســتفاده میشوند. قابلیت اطمینان این مبدلها چالش بزرگی خواهد بود، زیرا باید از تداوم سرویس به بارهاي متصل به آنها اطمینان داشت.
امروزه به دلیل عوامل متعددي نظیـر تجهیـزات بـار حسـاس تـر بـه تغییرات توان، افزایش سطح هارمونیکها در سیستم قدرت، افزایش آگاهی مشترکین در مورد مسائل کیفیت توان و اتصالات شـبکه کـه سبب تشدید تأثیر شکست هریک از اجزاي شبکه میشـود، کیفیـت توان بیشتر مورد توجه مشترکین و شـرکت هـاي بـرق قـرار گرفتـه است. از طرفی دیگر، رشد فناوريهاي الکترونیکی و ظهـور صـنا یع مدرن به خصـوص در بخـش الکترون یـک قـدرت باعـث گسـترش اعوجاج هارمونیکی در شبکه هاي توزیع شده است. از ســوي دیگــر، عــدم توانــایی در حــذف کامــل مؤلفــه هــاي هارمونیکی، مقتضیات بارها و شبکه هاي توزیع، تغییـرات و گسـترش شـبکه هـاي قـدرت، عـواملی هسـتند کـه باعـث پـذیرش اجبـاري هارمونیکها در شبکه هاي توزیع میشوند. به طور کلی هارمونیکهـاي جاري شده در شبکه هاي توزیع باعث ایجاد اخـتلال در جریـان بـرق، افت کیفیت توان و کاهش بازدهی سیستم میشـوند.
در حالی که بسیاری از پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در مقیاس وسیع هستند، فناوری‌های تجدیدپذیری نیز وجود دارند که برای مناطق روستایی و دورافتاده و کشورهای در حال توسعه، که در آن‌ها انرژی بیشتر در توسعه انسانی بسیار مهم است، مناسب هستند. از آنجا که بیشتر سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر برای تولید برق استفاده می‌شوند، به‌کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر معمولاً با الکتریکی کردن بیشتر سامانه‌ها و تجهیزات همراه است، چرا که این کار چندین مزیت دارد: برق را به راحتی می‌توان به گرما تبدیل کرد، برق را می‌توان به راحتی و با راندمان بالا به انرژی مکانیکی تبدیل کرد، و در نقطه مصرف کاملاً تمیز است..  علاوه بر این، برق‌رسانی با انرژی تجدیدپذیر کارآمدتر است و منجر به کاهش چشمگیری در انرژی موردنیاز می‌شود.

انگلیسی به فارسی

One key measure to keep track with the worldwide efforts to limit global warming to 1.5◦ is the doubling of solar photovoltaics (PV) and wind deployment in the next ten years. Thereby, many countries have embarked on a complex transformation of their socio-technical systems in pursuit of long-term climate neutrality by 2050. Transitioning requires deep systemic changes on multiple levels such as technologies, infrastructures, organisations, markets, regulations and user practices. Of all targeted sustainability transformation areas, shifting from fossil fuelled power to the generation of renewable electricity is perhaps the most significant.
With such high penetration of wind power, the power generated by wind farms can no longer simply be that dictated by the wind speed. The power output of some wind turbines is already being curtaile. It will be necessary for wind farms to provide services to the grid including spinning reserve, frequency support and assistance with supply-demand matching, which could be achieved by the use of an appropriate wind farm controller. In order to design a wind farm controller, an efficient wind farm model, which can be executed fast and is detailed at the same time, needs to be developed.
With the energy sector accounting for three quarters of global greenhouse gas emissions, the provision of clean energy is at the heart of all actions (IEA, 2021). One key measure to keep track with the worldwide efforts to limit global warming to 1.5◦ is the doubling of solar photovoltaics (PV) and wind deployment in the next ten years (IEA, 2021). Thereby, many countries have embarked on a complex transformation of their socio-technical systems in pursuit of long-term climate neutrality by 2050 (Geels et al., 2017b). Transitioning requires deep systemic changes on multiple levels such as technologies, infrastructures, organisations, markets, regulations and user practices.