0 ساعت 0 دقیقه 0 ثانیه
زمان آزمون

آزمون هنر

گرافیک

فارسی به انگلیسی

طراحی گرافیک در نیمه اول قرن بیستم تحت تأثیر جنبشهای هنر مدرن و نیازهای ارتباطی در دوران جنگ جهانی متحول شد. لزوم برقراری سریع ارتباط موجب شد این رشته از شکل ابتدایی خود مانند کاربرد تزیینی و عناصر غیر لازم بصری که موجب خلل در فرآیند ارتباط با مخاطب میشود فاصله بگیرد. ساختارگرایی محاسبه شده مبتنی بر نظامهای ریاضی و رواج تلخیص و سادگی در گرافیک با اتکاء به همین رویکرد بود. دور شدن گرافیک از نقاشی و تزیینات گرایش به مدرنیسم و خالص سازی، بزرگترین اتفاق در طول حیات گرافیک بود، اتفاقی که فرآیند ارتباط گرافیک با مخاطب را آسانتر کرد.
• پرسپکتیو باعث ایجاد فضای سه بعدی بر روی سطح دو بعدی شده و هدف اصلی آن نشان دادن عمق اجسام است و نیز تنها تصویری است که چشم انسان آن را به عنوان واقعیت قبول می کند. اجزای اصلی آن شامل خط افق و نقطه گریز میشود. خط افق همان خط جدا کننده دریا و آسمان محسوب می شود، در واقع خطی است فرضی که در راستای محور چشم ما در دور ترین نقطه تصویر یعنی افق کشیده شده است. نقطه هم مکانی است روی خط افق و در بی نهایت که در آن کلیه ی خطوطی که به موازات محوری مشخص به عمق تصویر می روند به هم می رسند
شناخت از گونه هاي حروف نگاري (فرماليستي و روايت گرا)، در روند شکل گيري اعلان با کاربرد نوشتار نقش مهمي در نتيجه و اثربخشي آن دارد. توجه به خوانايي (نقش اطلاع رساني) در اعلان و خواندني بودن (زيبايي و جلوه مندي بصري) آن در روند بصري اعلان از نکات مهمي است که هر طراح بايد به آن توجه داشته باشد. شناخت ويژگي هاي بصري حروف فارسي و درک توانمندي آن در هنر خوشنويسي و بهره گيري از آن به عنوان اصول اوليه بر هر طراح گرافيک و حروف نگار لازم و ضروري است. درک نقش حروف به عنوان «عامل خوانايي»، « عامل و عنصر چالش برانگيز بصري» و « عامل زيبايي شناختي» در روند طراحي حروف نگارانه نقش شاياني را داراست. توجه به توان بصري و ظرفيت پذيري بصري ( ايجاد جلوه هاي ويژه) با نوع کاربرد حروف در يک فرايند حروف نگاري ارتباط مستقيم دارد

انگلیسی به فارسی

It is important to realize that a 3D cadastre solution always de pends on the local situation and is driven by user needs, land mar ket requirements, the legal framework, and technical possibilities. Within the International Federation of Surveyors (FIG) 3D cadastres’ working group (see Section 2), the concept of 3D cadastres with 3D parcels is applied in the broadest possible sense to comprise all country-specific meanings of 3D cadastres. Consequently, 3D parcels include land and water spaces both above and below the surface. However, every country has to decide on the types of 3D cadastral objects that need to be registered.
CBIR is a subjective task because there is no ”objective” similarity measure between the images. Hence, many CBIR systems aim to retrieve images which are perceived as the most similar to the query image for a majority of users and the users feel this similarity at the first sight without a detailed exploration of the image content. This requirement, along with the need for a fast system response, has led to a frequent utilization of low-level lossy features based on image colors/graylevels. A typical example is an intensity or color histogram. It is well known that the histogram similarity is a salient property for human vision. Two images with similar histograms are mostly perceived as similar even if their actual content may be very different from each other.
Three-dimensional (3D) printing is revolutionizing the design and manufacturing of soft matter with programmable composition, form, and function. One emerging method, known as embedded 3D (EMB3D) printing, involves direct patterning of materials within soft supporting matrices along predefined omnidirectional printing paths. To date, this technique has been used to create 3D microvascular networks embedded in hydrogels, 2 soft sensors, 3 and other complex 3D structures, 4,5 including autonomous soft robots. These architectures would be difficult to make solely by molding, casting, or other 3D printing methods.

نقاشی

فارسی به انگلیسی

در نمایــش اســتعاره، مبــدأ و مقصــد از دو عالــم متفــاوت هســتند. مبــدأ اســتعاره همــان شــئ بــه نمایشدرآمــده در قالــب فیزیکــی اســت و مقصــد اســتعاره یعنــی مفهــوم انتزاعــی مــد نظــر را از طریــق تصویرســازی را بــه مخاطــب منتقــل میســازد. 3دانســت. میتــوان چارلــز فورســویل را پیشــگام در حــوزه اســتعاره تصویــری دانست. بــر اســاس بررســیهای او، بــرای معرفــی یــک تصویــر یــا مفهــوم تصویــری(مقصــد اســتعاره) میتــوان آن را بــه یــک تصویــر یــا مفهــوم دیگــر (مبــدأ اســتعاره(تبدیــل نمــود. دو پژوهشـگر حـوزه تبلیغـات بـا نـام گیوزپـاس و هـاگ، در بررســی حالــت نمایــش اســتعاره های تصویــری از دو اصـل ترکیـب و مجـاورت یـاد میکننـد. در اصـل ترکیـب، تصاویـر اسـتعاری بـه صـورت جزئـی )مجـاز( بـه نمایـش در میآینــد و در کنــار هــم قــرار میگیرنــد. در اصــل مجـاورت، تصاویـر اسـتعاری (اسـتعاره) بـه صـورت کامـل بــه تصویــر در میآینــد و بـه صـورت كلـي تصويـر جانشـين چيـزي ديگـر يــا معنــا ميشــود..
سوررئالیسم یک سبک هنری مدرن است که مفاهیم مختلف انتزاعی را در کنار هم قرار می دهد تا جلوه ای شگفت انگیز را خلق نماید. سورئالیسم برای اولین بار در قرن بیستم به یک جنبش تبدیل شد. تصاویر کاملاً شناخته شده به صورت واقع گرایانه نقاشی می شوند، سپس در چارچوبی مبهم، متناقض یا تکان دهنده بازسازی می شوند و از تنظیمات و شرایط معمول خود حذف می شوند. نقاشی ‌های سورئالیستی اغلب غیرمنطقی هستند و رؤیاها و تخیل هنرمند را با چشم ‌اندازهایی بیان می‌ کنند که بر ناخودآگاه تأکید می‌ کند تا منطق! هنرمندان از سوژه های معمولی موجودات عجیب و غریب خلق کرده و موقعیت های ناراحت کننده و غیرمنطقی را اغلب با دقت عکاسی نقاشی میکنند. هنر سورئالیستی شامل بی نظمی، کنار هم قرارگیری های غیرمنتظره و عنصر غافلگیری است.
در نزد چينيان «هنر ْ تقليد از امر واقعی نيست، بلكه آفرينش عالمی است که با روح هم گوهر باشد. هنر سوبژکتیویته محض نیست زیرا بیش از هرچیزی باید چشم­نواز باشد. اثر هنری ماهیتی پیچیده دارد، اما عناصر ناهمگن بر سازنده اثر چنان در یکدیگر تنیده میشود که دیگر نمی توان ماهیت اولیه­ ی آن ها را بازشناخت. این عناصر در کنار هم، کل یکپارچه و تفکیک ناپذیری شکل می­دهند. اثر هنری باید با نیازهای درونی همخوان باشد و از ژرفنای روح زاییده شود.

انگلیسی به فارسی

The designation ‘Abstract Expressionism’ encompasses a wide variety of American 20th-century art movements in abstract art. Also known as The New York School, this movement includes large painted canvases, sculptures and other media as well. The term ‘action painting’ is associated with Abstract Expressionism, describing a highly dynamic and spontaneous application of vigorous brushstrokes and the effects of dripping and spilling paint onto the canvas.
The designation ‘Abstract Expressionism’ encompasses a wide variety of American 20th-century art movements in abstract art. Also known as The New York School, this movement includes large painted canvases, sculptures and other media as well. The term ‘action painting’ is associated with Abstract Expressionism, describing a highly dynamic and spontaneous application of vigorous brushstrokes and the effects of dripping and spilling paint onto the canvas.
French Impressionism is a major movement, first in painting and later in music, that developed chiefly in France during the late XIXth and early XXth centuries. The most conspicuous characteristic of Impressionism in painting was an attempt to accurately and objectively record visual reality in terms of the transient effects of light and color (Britannica).This style is called so, thanks to the French artist Claude Monet. His brush belongs to a painting called “Impression, Soleil levant”. That is, the impressions that such painting evokes in the public gave the name to the style. Impressionist painters spent a lot of time outdoors, painting from nature. And the British painter William Turner became famous for his extreme approach to painting
The self-criticism of Modernism grows out of but is not the same thing as the criticism of the Enlightenment. The Enlightenment criticized from the outside, the way criticism in its more accepted sense does; Modernism criticizes from the inside, through the procedures themselves of that which is being criticized. Modernist painting demonstrates, precisely in its resistance to the sculptural, that it continues tradition and the themes of tradition, despite all appearances to the contrary. Art criticism lags behind Modernist as it lagged behind pre-Modernist art. Most of the things that get written about contemporary art belong to journalism rather than criticism properly speaking. Modernist art develops out of the past without gap or break, and wherever it ends up it will never stop being intelligible in terms of the continuity of art.

موسیقی

فارسی به انگلیسی

موسیقی از کاربردی ترین عناصر هنری در جوامع مختلف است و جز بخش جدایی ناپذیر از زندگی اکثر مردم می باشد. در همه تمدن های کهن، موسیقی یکی از شاخه های مهم علوم محسوب میشده است. در طب سنتی ایران نیز از قرن چهارم تا هشتم ه. ق کاربرد قابل توجهی داشته است. موسیقی درمانی رشته نسبا جدیدی است که از ابتدای تاریخ در علم پزشکی استفاده می شده است. همان طور که انجمن موسیقی درمانی آمریکا بیان می کند حداقل قدمت ایدهی تاثیر موسیقی در شفا، که می تواند بر سلامتی و رفتار تاثیر داشته باشد را می توان در نوشته های ارسطو و افالطون مشاهده کرد .موسیقی درمانی از قرن بیستم به طور رسمی آغاز به کار کرده است
در زمان آغاز موسیقی مسیحی، موسیقی یهودی در شرایط متعالی وجود داشته است. آیین های مذهبی یهودی در زمان ظهور مسیح بسیار پررونق بود. تنوع اعمال و گونه¬گونی ادعیه و زیارات، شرایطی ویژه به سبب کثرت دستورات فراهم آورده بود. در این دوره، مزامیر داوود با لحنی سرودگونه خوانده میشد و گویا به سبب اهمیت، برای حفظ ضرباهنگ آن، از ساز نیز استفاده می شده است. بعد از ظهور مسیح، موسیقی یهودی در قالب مزامیر داوود نبی، به صورت کاملا مشخص گرته برداری عینی شده در کلیسا نهادینه گشت.
کاربردی موسیقی در دوران هخامنشی در مراسمات بزم و شادی بوده است. گفته می‌شود آغاز شکل‌گیری موسیقی کلاسیک از این دوره بوده است. منظور از موسیقی کلاسیک، موسیقی است که مبانی تئوری دارد و قابلیت آموزش دارد. این موسیقی به قوم یا محل خاصی اختصاص ندارد و همان موسیقی بزمی است. در این دوران موسیقی یکی از ارکان اصلی برگزاری مراسم بزم و جشن‌های مهرگان در دربار بوده است. در بخشی از تاریخ آمده است که شاهان هخامنشی غذای خود را همراه موسیقی و آواز می‌خوردند و در جشن‌هایی مانند جشن میترا تا سرحد مستی و سرخوشی رقص سپر انجام می‌دادند.بر اساس سنگ‌نوشته‌هایی که به دست آمده در دوران هخامنشیان از سازهایی مانند نی، بربط، تنبک، کوس، کرنا، جام، جلجل، تبیره، خرمهره، سنج، چنگ، دف، سرنا و دهل و شیپور برای نواختن موسیقی استفاده می‌کردند

انگلیسی به فارسی

In recent years, the electronic music market has achieved rapid development, massive music resources can be obtained from various sources. These music resources need to be organized and managed based on label information such as emotion, genre, etc. so that listeners can obtain music works conveniently. Since music is the carrier of emotions, so it is particularly important to recognize the emotion labels of music works Music emotion recognition (MER) constitutes a process of using computers to extract and analyze music features, form the mapping relations between music features and emotion space, and recognize the emotion that music expresses
In the 1950s, the United Kingdom was well placed to receive rock ‘n’ roll and American culture. They share the same language, they were exposed to American culture when troops were resident during the Second World War, and shared many social developments, including the emergence of cultures such as Teddy Boys. (Teddy Boys, from the 1950s British subculture, was made up of young English people the “Teddy Boys” wearing Edwardian-inspired clothes and often considered violent and harsh). At this period Rock was very present in the British culture. Initially, young idols were inspired themselves by American rock stars (Elvis Presley or Little Richard) and then derivative artists began to appear, like Wee Willie Harris and Tommy Steele. But it was in the year 1958 that the first “real” British piece of rock ‘n’ roll was produced by Cliff Richards, “Move It”. He reached the second place in the charts and became a star, bringing others artists into the spotlight.
With Ludwig van Beethoven the symphony became no longer entertainment music but an expression of monumental intellect and innermost feeling, as in Haydn’s and Mozart’s late works. The Symphony No. 1 in C Major (completed 1800) is Haydnesque, particularly in the opening theme of the finale (comparable to the finale of Haydn’s Symphony No. 88), but full of originality. Its four classically structured movements reflect Beethoven’s concern with expressive woodwind writing and dynamics. The third movement (“Menuetto”) is prophetic of Beethoven’s later whirling scherzos. The slow introduction to the first movement is remarkable for its avoidance of the tonic, a technique used often in later works to arouse tension.