0 ساعت 0 دقیقه 0 ثانیه
زمان آزمون

آزمون تاریخ و فلسفه

تاریخ

فارسی به انگلیسی

متن 1: بر اثر تندرويهاي بيحساب، ضعف مديريت و نداشتن برنامه هاي كاربردي براي اداره كشور، از انقلاب مشروطيت تا كودتاي١٢٩٩، ٥١ بار هيئت دولت تغيير كرد. مداخله روس و انگليس در امور كشور، كه از آغاز سلطنت قاجاريه شروع شده بود، همواره روزافزون بود و به ويژه در دوران جنگ جهاني اول به اشغال كشور و حضور نظامي آنان انجاميد و بي ثباتي سياسي و نابساماني اقتصادي را شدت بخشيد. به بيان ديگر، جامعه ايران ثمره آزادي اي را كه مشروطه خواهان سكولار ادعاي آن را داشتند، ديد و اكنون خواهان نظم و امنيت و پيشرفت كشور بود. اما طبيعي است كه اين را از رجال اصيل خود مي خواست و نه از دولتهاي بيگانه. در چنين فضايي، نخبگان سياسي كشور به شيوه هاي گوناگون به اين بحران پاسخ مي دادند.
در وقايع جنگ بين الملل اول سردار حكمت به مبارزه با اجانب و اجنبي پرستان برخاست و به خاطر جانفشانيهايش در مبارزه با بريتانيا از سوي مخبر السلطنه والي شيراز به لقب فاخر السلطنه ملقب گرديد، اما پس از مدتي مخبر السلطنه هدايت به تهران احضار و فرمانفرما والي فارس مي گردد. سردار فاخر به ملك شخصي خود كه در كمارج (در راه بوشهر) واقع بود مي رود. عبدالحسين ميرزا فرمانفرما به حمايت از سياست انگليس، كار را بر آزاديخواهان فارس دشوار ساخته املاك سردسيري فاخر السلطنه را ضبط مي كند، اما سردار از پاي ننشسته با سپاهي كه گرد مي آورد پس از يك هفته جنگ و محاصره كمارج، اردوي دولتي را شكست مي دهد و زمين هاي خود را پس مي گيرد. سردار فاخر به دليل اينكه پليس جنوب و انگليسيها حضور او را در منطقه خطرناك مي بينند، ناچار پس از مدتي با خانواده خود به تهران مي آيد.
افول تدریجی قدرت دولت های مقتدر اسلامی زمینه را برای نفوذ استعمارگران غرب فراهم کرد و در واقع موجبات اصطحکاک مجدد با تمدن رقیب را فراهم آورد. تمدن و فرهگ اسلامی، که به قول آرنولد توین بی: ((در حال دفاع از خود بود و تمدن غرب که در حال احیا و بیداری و آماده ی حمله بود با یکدیگر برخورد کردند و نهایتا بر اثر ضعف جوامع اسلامی و از خودبیگانگی آن ها منجر به تفوق و برتری فرهنگی – سیاسی تمدن غرب گردید…)).این امر در روحیات و رفتار مردم ایران هم تاثیر خود را خواهد گذاشت. قشر عظیمی از جامعه بخصوص توده های مردم و طبقات فقیر و محروم شهری و روستایی که سخت پایبند به عقاید و سنت های مذهبی خود هستند و اینک برای عقاید خود احساس خطر می کنند، خود را از فعالیت های سیاسی – اجتماعی کنار می کشیند و با توسل به جنبه های خاصی از مذهب از قبیل رعایت تقیه، روحیه انزوا طلبی را پیشه خود می کنند و در مقابل حوادث و وقایع اجتماعی بی تفاوت می مانند.

انگلیسی به فارسی

The Neolithic period is defined as the first time in The Neolithic period is defined as the first time in history that humans began to farm. Around the world, people settled into small, stable communities in semi-nomadic fashion. Generally, this happened on uplands and plains and began to farm and keep livestock. With settlement came construction. People began constructing megalithic chambered tombs, cairns, barrows, hillforts, henges, and stone circles throughout England. Each varying in size, format and location – a practice carried on into the Bronze and Iron Ages. Archaeologists have also uncovered jewellery, weaponry and other metallurgy across England. The Lake District has one of the highest concentrations of Stone Circles in England.
The disagreements that existed regarding women’s suffrage, as well as the division between educated and non-educated women, serve as examples of current divides that exist in feminist movements. It showcases that the feminist movement was always filled with socioeconomic differences, which can affect the outcomes of activism. Subsequently, it makes us reflect on who that activism was (and currently, is) catered towards. At the time of the Seneca Falls Convention, individuals who advocated for equal rights were mainly upper-class, white, educated women. Understanding their position as activists also helps us understand power in the context of the 21st century.
The month of May, 1808 marked the commencement of a terrible tragedy for the peoples and nations of Spain, Portugal, and France. Six months earlier French armies of the Napoleonic Empire had begun their invasion and occupation of the Iberian Peninsula. However, the conservative, proud, religious, and xenophobic native populations had reacted initially to these foreign forces with a fear and loathing that exploded eventually into fury and violent opposition in the form of a spontaneous, general, leaderless, and massive insurrection. This uprising quickly coalesced into an armed popular movement that the French were never able to suppress over a period of nearly six years. Furthermore, these Peninsular Wars (1808-14), known also to the Spanish and Portuguese as the “War of National Independence”, would become one of the two most important military causes for the rapid demise of Napoleon and the First Empire.

فلسفه

فارسی به انگلیسی

وجود به عنوان خودش و فارغ از هر گونه قید و شرط موضوع فلسفه است، اما باید توجه داشت که موجود که به عنوان موضوع فلسفه مطرح می‌شود؛ مراد مفهوم آن نیست بلکه مصداق خارجی آن مراد است، پس موضوع فلسفه در حقیقت همان واقعیت است که از آن به موجود یاد می‌شود، فیلسوف بعد از آن که به واقع پرداخت، از دو حال بیرون نیست: ۱. یا مصداق و آنچه مفهوم وجود بر آن صادق است به عنوان مصداق واقعیت می‌شناسد و می‌یابد؛ ۲. و یا افراد ماهیت را مصداق واقعیت می‌پندارد.
سیدجعفر دارابی کشفی، عالم امامی، فقیه اصولی، محدث، متکلم، نحوی، عارف، اديب، شاعر و دانشمند علوم عقلی و دينی قرن سیزدهم هجری و از شاگردان عالمه بحرالعلوم است. ظاهرا از آنجا که سیدجعفر، اهل کشف و کرامت بوده است، به او لقب »کشفی« دادهاند. وی ملهم از قرآن، روشهای تفهیم و تفهم را منحصر در حکمت، موعظه و مجادله دانسته و آنها را بهترتیب، حقالیقین، عینالیقین و علمالیقین معرفی کرده است. نزد او، حکمت به تصفیۀ قلب، تزکیۀ نفس و نورانیت دل است، نه به گفتن و دانستن.
از نظر قدما حکمت -یعنی حقایق و علومی که قابل دریافت با نیروی عقل است- در وهله اوّل منقسم می‏ شود به حکمت نظری و حکمت عملی؛ حکمت نظری به نوبه خود منقسم می ‏شود به «حکمت الهی» (یا «حکمت علیا»)، و «حکمت ریاضی» (یا «حکمت وسطی»)، و «حکمت طبیعی» (یا «حکمت سفلی»). بعدها حکمت الهی عنوان مطلق "فلسفه" را به خود گرفت. حکمت الهی در مورد اموری بحث می کند که ذهنا و خارجا (یعنی مفهوما و مصداقا) بی نیاز و غیر مشروط به ماده هستند. به حکمت الهی (فلسفه) الهیات بالمعنی الاعم نیز گفته می شود و وجه این عنوان آن است که فلسفه دارای دو بخش است: بخش «امور عامّه» که شامل مباحث وجود و عدم، ضرورت و امکان و امتناع، قدم و حدوث، وحدت و کثرت، قوّه و فعل، ماهیت، علّت و معلول است و ملحق بر این بخش است مباحث جواهر و اعراض و حقیقت جسم طبیعی و برخی مباحث دیگر؛ و بخش الهیات بالمعنی الاخص که درباره خدا و صفات و افعال خدا بحث می‏ کند. اخوان الصفا گویند: آغاز فلسفه دوست داشتن انواع دانش بوده و وسط آن شناخت حقایق موجودات و پایان آن عمل به گفتار، یعنى تطابق عمل با علم در جهت کمال ممکن است. افلاطون گوید: «فیلسوف» کسى است که هدف او رسیدن به معرفت امور ازلی یا معرفت حقایق اشیاء باشد.

انگلیسی به فارسی

Among many examples offered by Elster, (like “Good art is impressive; art designed to impress rarely is.”), one should mention the topic of authenticity and sincerity: “The terms of sincerity and authenticity, like those of wisdom and dignity, always have a faintly ridiculous air about them when employed in the first person singular, reflecting the fact that the corresponding states are essentially by-products… Naming the unnamable by talking about something else is an ascetic practice and goes badly with self-congratulation.” (Ibid) Elster mentions here the ‘unnamable’, which brings us back to Wittgenstein: we might say, sincerity and authenticity cannot be named, they can only be shown/displayed by way of practicing them.
text 2: In mutual love, I can be who I am in all my individuality, I can be an independent person; but I am capable of this only because of the recognition I receive from the beloved. (Sufi poets were especially good at expressing this dialectic.) I give myself over to the Other, so I am dependent; but in making myself dependent, I achieve the full recognition of myself as an independent individual, as does the Other in this relationship.
Of the many mysteries in which our existence is wrapped, three seem especially resistant to being transformed into soluble problems: why there is something rather than nothing (the origin of stuff); how the material world gave rise to organisms (the origin of living stuff); and how organic life came to be aware of itself and its surroundings (the origin of conscious stuff).Physicists, who routinely go, even dance, where others fear to tread, sometimes imagine they have an answer to the first mystery. According to Lawrence Krauss in A Universe from Nothing (2012), the universe may have arisen out of nothing in virtue of an instability in the quantum vacuum that somehow delivers a preponderance of stuff over anti-stuff. This seems closer to creative accounting than a plausible creation story. As for the second mystery – the emergence of living stuff in a dead world – a succession of theories, and numerous experiments replicating the conditions prevailing when life is thought to have begun, have brought us no closer to a coherent story of the origin of organisms.