0 ساعت 0 دقیقه 0 ثانیه
زمان آزمون

آزمون مهندسی عمران، منابع طبیعی و صنایع

مهندسی عمران

فارسی به انگلیسی

سرریز کانال¬ها به منظور دستیابی به اهدافی چون تنظیم سطح آب در بالادست سازه جهت آبگیری و یا اندازهگیری دبی جریان به کار میرود. اندازهگیری سرعت جریان در کانالهای باز بالاخص در کانالهای غیریکنواخت و رودخانه ها به دلیل متغیر بودن ابعاد و سرعت جریان امری بسیار دشوار میباشد. سرریزها امکان حرکت آب از میان ساختاری با ابعاد شناخته شده را فراهم میآورند و دبی جریان را به عنوان تابعی از عمق جریان تعیین میکنند. بنابراین یکی از روشهای ساده و دقیق اندازه گیری دبی جریان در کانالهای باز، استفاده از سرریزها میباشد. با کاهش شیب وجه باالدست، ضریب دبی جریان افزایش و ناحیه جدایی جریان کاهش مییابد. همچنین ضریب دبی جریان و در نتیجه ظرفیت تخلیه سرریز، متناسب با کاهش شیب بالادست نسبت به سرریز لبه پهن استاندارد افزایش مییابد، که این افزایش در ضریب دبی در سرریز با شیب 15درجه تا 20 درصد نیز میرسد.
در حال حاضر روش متداول در طراحی ساختمانها در ایران به صورت در نظر گرفتن بستر صلب برای سازه های قاب خمشی بتن- آرمه میباشد. بعد از تحلیل و طراحی سازه نیروهای ایجاد شده در پای ستونها ناشی از بارگذاری های در نظر گرفته شده در تحلیل و طراحی سازه استخراج شده و برای طراحی پی به نرم افزار مختص طراحی پی انتقال داده شده و سپس پی سازه به صورت مستقل از خود سازه تحلیل و طراحی میشود. از طرفی، پیهای سازههای طراحی شده در اصل عملکردی انعطافپذیر داشته و تحت بارهای وارده از طرف سازه و المانهای روی آن، دچار نشستهای کلی و غیریکنواخت میشود. با این حال، مهندسان هنگام تحلیل و طراحی پی سازه آن را صلب در نظر گرفته و اثرات نشست خاک زیر پی و همچنین انعطافپذیری پی را بر روی پاسخهای سازه در نظر نمیگیرند.
نیاز به احداث شبکه حمل و نقل عمومی، حفظ محیط زیست و هزینه زیاد تأمین زمین در مناطق شهری تقاضا برای استفاده از تونل را برای حمل ونقل در مناطق شهری پرجمعیت افزایش داده است. در چنین مناطقی نشست ناشی از احداث فضای زیرزمینی می تواند آسیب جدی به سازه های مجاور آن وارد آورد. با توجه به احداث فضاهای زیرزمینی، روش های حفاری و اجرا بایستی طوری انتخاب و انجام گیرد تا نشستهای ایجاد شده محدود و پایداری فضاهای زیرزمینی تأمین گردد. یکی از روش هایی که می تواند در ایستگاه های مترو استفاده کرد روش احداث فضاهای عریض با اجرای ستون میانی می باشد.

انگلیسی به فارسی

Concrete is a complex system of combinations of different components (coarse and fine aggregates, water, cement, and additional mixtures) that are randomly distributed throughout the concrete matrix. This heterogeneous feature makes it difficult to accurately predict certain mechanical properties, especially compressive strength.The most direct way to evaluate the compressive strength of concrete is through physical tests performed on specimens cured to the desired age. Such a method for evaluating the compressive strength needs time while being affected by other factors related to specimen fabrications and test operators. Moreover, the test tends to damage the specimens. Empirical regression methods were therefore proposed to predict compressive strength, but the disadvantage of this method is the non-linear relationship between the concrete mixture and the concrete’s compressive strength. This prevents an accurate regression expression.
To date, various CVC structures incorporating various connecting devices, including steel hysteresis dampers, fluid dampers, magnetorheological (MR) dampers, tuned mass damper inerters, viscous inertial mass dampers, and friction dampers , have been proposed and investigated to mitigate the response when subjected to seismic input motions. Passive, semi-active, and active control methods for CVC systems have been studied theoretically, numerically, and experimentally, and the results have proved a potential effectiveness for the seismic protection of buildings. However, employing only zero or positive stiffness at the connectors of CVC systems to achieve an optimal tuning and obtain a better control performance may be difficult depending on the properties of the two frames.
Pile foundations in river and ocean can suffer enormous loss of soil supports due to scour. To ensure the safety of bridges and marine structures, pile foundations should be designed with adequate capacities against scour in floods or hurricanes. Scour generally consists of general scour (erosion across the riverbed) and local scour (developing a scour hole at the foundation). General scour causes the uniform reduction of vertical effective stress in the remaining (or unscoured) soils; however, the stress reduction due to local scour is nonuniform and highly dependent on the dimensions of a scour hole.

مهدسی منابع طبیعی

فارسی به انگلیسی

سه گونه بلوط Q. libani و Q. brantii ، Quercus infectoria در آذربايجان غربي به صورت خالص و يا مخلوط در قسمتهاي مختلف زاگرس شمالي پراكنده هستند. زنبورهاي گالزاي بلوط حشراتي هستند كه وابستگي زيادي به گونه هاي مختلف بلوط داشته و در حدود ٨٠ درصد از زنبورهاي گالزا روي درختان بلوط فعاليت نموده، گالهاي متنوعي را از نظر شكل و ساختمان روي قسمتهاي مختلف درختان بلوط نظير شاخه، برگ، گلآذين و ميوه بهوجود ميآورند. به طور كلي بيش از ٨٦ درصد زنبورهاي شناخته شده در دنيا مرتبط با درختان بلوط هستند. تشكيل گال توسط عامل گالزا طي يك تعامل بسيار پيچيده بين حشرات و گياهان ميزبان انجام ميگيرد. عامل گالزا گياه ميزبان را مجبور به تهيه مواد غذايي مورد نياز لارو خود نموده و لارو عامل گالزا در داخل گال از مواد غذايي تغذيه مينمايد.
آتش سوزي جنگلها و مراتع عوارض جانبي زيادي بر روي عملكرد اكوسيستم ها و زمين، از جمله از دست دادن تنوع زيستي، كاهش ارزش اقتصادي جنگلها و تغييرات آب و هوايي در مقياس بزرگ دارد. به خصوص در مناطق كوهستاني از بين رفتن پوشش گياهي خطر بروز سيل را افزايش ميدهد.. آتش سوزي جنگلها در چنين مناطقي با توجه به از بين رفتن پوشش گياهي و عدم توانايي خاك سوخته در جذب رطوبت، احتمال وقوع سيل را چند برابر ميكند. سالانه هزاران مورد آتش سوزي با علل طبيعي يا انساني در عرصه هاي طبيعي ايران رخ ميدهد كه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم اثرات زيانبار و ويرانگري بر زندگي انسانها بر جاي مي گذارد.
خشکسالی یک پدیده ی هیدرولوژیکی پیچیده ی مربوط به اقلیم، آب و کاربری زمین است . بنابراین مدیریت آن مستلزم یک همکاری برای فراهم کردن، سهیم شدن و نگهداری از منابع آب، غذا و دارو است. خشکی می تواند سبب وقوع فاجعه های غیر قابل جلوگیری شود، آن به آسانی تا زمان رسیدن به میانه هایش تشخیص داده نمی شود. اثرات این پدیده می تواند بر روی برخی از ناحیه های صنعتی یا کشاورزی، شهرها، دهکده ها یا بر روی کل کشور براساس کاربری آب مانند آبیاری، آب قابل شرب، برقابی، استفاده ی صنعتی، تفرج و حیات وحش دیده شود. خشکی یک مشکل ادامه دار و جدی در همه ی جهان است، این پدیده یک پدیده ی هیدرولوژیکی معمولی است که ناشی از فقدان برنامه ریزی و مدیریت است. هیچ منطقه ای در برابر خشکی و سیلاب ها ایمن نیست. مواجهه شدن با خشکی باید طی یک پروسه انجام شود نه یک پروژه که با خشکی شروع و خاتمه یابد 

انگلیسی به فارسی

Healthy watersheds have high reliability and resilience, which suggests that watersheds must be restored and controlled a healthy level through integrated eco-environmental risk assessment for implementing effective watershed restoration and management . These restored watersheds could be reduced the impact of climate change and human activities on watershed ecosystems and sustainable development .However, many watersheds are degrading or have the potential to become impaired because of climate change, urbanization, and the rapid development of industry, agriculture and tourism. Consequently, there are various environmental problems in many watersheds, which have resulted in forgone watershed ecosystem service functions.
Infection in living sapwood from pathogenic agents, largely fungi, usually results in necrosis and deterioration of sapwood tissue, i.e., wood discoloration and decay. Resistance mechanisms limiting the development of fungi, and wood discoloration and decay in living trees have been discussed from several different viewpoints. Major models proposed are compartmentalization of decay in trees (CODIT), reaction zone formation, and an alternative view based on microenvironmental conditions in the tree. Putative defense mechanisms of woody plant xylem against microbial invasion are described in this review chiefly using the terms of the reaction zone model. Defense responses have been investigated at the elemental, compound, cellular, tissue, and whole-plant levels. Histological considerations at tissue level, which are essential for understanding tree defense because of their size and longevity, are also discussed in combination with their biochemical and microenvironmental features.
A lot of countries confronted to problems of forest fire seized the interest to resort to modern techniques of science to control and to master the forest fire that is source of permanent danger for the nature, the environment and the man's security. Countries as Canada, USA, France, Germany, Austria, etc., have started during the years 70 the study and the development of relative computer systems to a thematic " forest fires ". In the panoply of developed tools, models of propagation represent an appreciable part. Indeed, to fight a forest fire efficiently, a fire passes cumpulsorily by the understanding of mechanisms governing its propagation. Among techniques used for the propagation phenomenon study, the simulation holds a preponderant place

مهندسی صنایع

فارسی به انگلیسی

اصطلاح "همتابه همتا" از حوزه معماری شبکه های رایانه ای نشأت گرفته شده است و بیانگر تعامل مستقیم بین دو موجودیت، بدون نیاز به یک واسطه مرکزی میباشد. وامدهی همتابه همتا یا "فرد به فرد" که به عنوان "وامدهی بازارگاه"، "وامدهی اجتماعی" یا "وامدهی جمعی" نیز شناخته میشود، نوع جدیدی از واسطه گری میباشد که نقش مؤسسات مالی را به عنوان واسطه از بین میبرد و به موجودیتها (افراد یا کسب وکارها) این امکان را میدهد که مستقیماً از سایر موجودیت ها وام دریافت کنند. ، سیستم وام دهی همتابه همتا مزایای رقابتی متعددی نسبت به تأمین کنندگان فعلی همچون بانکها دارد که از جمله آن میتوان به 1) ارائه نرخ بازدهی بهتر از سپرده های بانکی و هزینه های نسبتاً کم برای وامگیرندگان، 2 )اعطای اعتبار به دستهای از وامگیرندگان که امتیاز کافی برای اخذ وامهای بانکی را ندارند 3 )تصور اینکه وامدهی همتابه همتا مسئولیت پذیرتر و دارای ارزش اجتماعی بیشتری نسبت به بانکداری معمولی است و 4 )نوآوری فنی بهبود کیفیت و سرعت خدمات به وام گیرندگان و وامدهندگان، اشاره کرد.
تجربه عملیاتی در واحدهای صنعتی بخصوص صنایع نفت و گاز نشان داده است که عدم توجه به قوانین و مقررات ایمنی و پیامدهای ناشی از آن غیرقابل جبران خواهد بود. برای کنترل مخاطرات این گونه صنایع بایستی با استفاده از روش های کمی و کیفی مخاطرات را ارزیابی کرده و راهکارهای کنترلی ارائه نمود. افزایش نگرانی های جهانی در زمینه ایمنی محیط کار، بیش از هر زمان دیگری بر لزوم ایجاد یک رویکرد جدید برای بهبود و اصالح وضعیت ایمنی محیط کار تأکید دارد. در رویکرد جدید بر رفتار ناایمن افراد به عنوان مهمترین علت وقوع حوادث در محیط کار بیش از پیش تأکید می شود.
طرح ریزی واحدهای صنعتی عبارت است از برنامه ریزی، طرح، بهبود وپیاده سازی سیستم‌های استقرار و حمل و نقل مواد، به نحوی که حداکثر کارایی حاصل شود. منظور از طرح استقرار چیدمان منسجم و هماهنگ تجهیزات و ماشین آلات در یک واحد تولیدی است و منظور از سیستم‌های حمل و نقل، طراحی سیستمی است که بتواند با کمترین هزینه جریان مواد را در واحد تولیدی برقرار سازد و طراحی هر دو مورد ذکر شده باید به گونه‌ای باشد که حداکثر بهره‌برداری از ترکیب نیروی کار، مواد، تجهیزات و ماشین آلات حاصل گردد. تغییر طرح محصول، اضافه کردن و تولید محصول جدید، بزرگتر کردن یا کوچکتر کردن دپارتمانها، تغییر مکان یک بخش، افزودن یک بخش جدید، جایگزینی و تعویض دستگاه‌های قدیمی، تغییر در روش تولید و کاهش هزینه از جمله انواع مسائل طراحی کارخانه هستند.

انگلیسی به فارسی

The IoT connects any device to other devices using the Internet as a medium. With the help of mechanical power, the industrial revolution enhanced production, while the next revolution made the Internet a vital tool for global communication between devices such as computers and mobile phones. IoT connected devices have unique identifiers that allow them to interact with other devices on a network of interconnected devices. Eventually, billions of devices would be connected to the Internet, enhancing people’s working conditions. Huge amounts of data and codes will travel over IoT-based networks to control and smooth the operation of all connected devices in various locations and environments. With such a large amount of data coming in, there could be a problem with congestion. which can result in increased network delay and a lower delivery ratio.
Against this backdrop of intensifying global challenges, manufacturing companies continue to apply individual business models within globalized value creation networks, i.e., the formation of interorganizational cooperation to create value, often through technological advancements. Competitiveness in global markets is a major tenet of these networks with a focus on economic objectives, often without considering missed or detrimental environmental or social values. The concept of value must radically change for business activities in early and newly industrialized countries with the potential for establishing more sustainable practices that incorporated profit with social well-being and environmental stewardship]. Value creation of companies needs to shift towards a modern paradigm with an emphasis on sustainable development and community resilience.
In terms of altruism, MCB involves actions that do not occur spontaneously and require the investment of time and resources by multiple different actors. This type of behavior, therefore, requires internal motivational drivers that deliver potential implicit value. Driven by such an internal initiative, participants will devote their best efforts to deliver a project successfully and achieve beyond their expected performance even if their contracts lack an economic incentive. In practice, the stakeholders of construction megaprojects tend to obtain intangible and immaterial value in the long run by sacrificing their own interests rather than behaving solely based on their short-term economic returns.